Yargıtay Kararı: İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz Vergi Usul Kanunu’nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorunda oldukları, 359. maddesinin 2. fıkrasında ise defter, kayıt ve belgeleri gizleyenler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı ve varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin gizleme olarak kabul edileceği kurallarına yer verilmiştir

Devamı

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir.

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Vergi müfettişleri VUK 148. maddeye göre mükelleflerden sözlü veya yazılı olarak bilgi isteyebilirler.
Vergi müfettişleri son derece hatalı bir davetiye ile yurttaşları ifade vermeye çağırmaktadır.

Devamı

Sahte Fatura Kullandığı Tespit edilen Şirketlerin Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

– 100 bin Türk lirasını geçmeyen,
– İlgili cari yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini geçmeyen,
– Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında ilk kez olup olmadığı dikkate alınmaksızın %50 oranında indirim yapılır.

Devamı

Alışların Sahte Olması Satışların da Sahte Olduğu Doğru mudur?

Başka tespitlere gereksinim duymadan alışların bir kısmı sahte olan mükelleflerden mal alan ve yasal açıdan iyi niyetli sayılan mükellefler nezdinde bu hususun inceleme dayanağı yapılması ağır tahribatlar yaratabilecektir. Bu durum hukuk devleti ilkelerine de aykırılık yaratabilecektir. Satışları yapan mükellefler kayıt dışı satın almış olduğu malları gerçek bir satışın parçası gibi satışa konu etmektedirler. Bu durumda, […]

Devamı

M.İ.Y.B.’nin 5237 Sayılı T.C.K. Ve 213 Sayılı V.U.K. Yönüyle Değerlendirilmesi;

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgenin Türk Ceza Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Yönüyle Değerlendirilmesi; T.C ve V.U.K Yönünden sahte belgenin Kavram Olarak tanımı, Vergi Usul Kanunu’nda, sahte belgenin tanımına yer verilmemiştir. Türk Ceza Kanunu’nda sahtekârlık suçlarının konusunu oluşturan belgelerde sahtecilik ”Resmi evrakta sahtecilik” ve “Özel evrakta sahtecilik” yapılarak işlenmektedir. Özel evrakta sahtecilikte, belgenin düzenlenmesi […]

Devamı

Mülkiyet Hakkının Öngördüğü Güvencelerinin Sağlanamamasından Başvuruculara Külfet Yüklediği, Mülkiyet Hakkının Korunması Müdahalenin Kamu Yararı Olması Gereken Adil Dengenin Aleyhte bozulduğu sonucuna ulaşılması Hakkındadır.

Şirketine ait faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirimlerden çıkarılması suretiyle ihtirazı kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerine 2010 yılının Mart ilâ Haziran dönemleri için tahakkuk eden katma değer vergileri ve hesaplanan gecikme faizleri ile % 50 oranında kesilen vergi zıyaı cezaları davaya konu yapılmıştır. Bir mükellefin düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu faturalarda yer […]

Devamı

Suçun TCK’nin topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamı, diğer bir ifadeyle kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerektiği hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2018/4065 E. 2019/3789 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura düzenlemek,  HÜKÜM: Mahkûmiyet I-Sanık hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelenmesinde: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, […]

Devamı

“Faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan mahkumiyet kararı hakkındadır.”

Yargıtay 8. Ceza Dairesi          2018/11819 E. 2019 / 7757 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: 5464 sayılı Yasaya aykırılık, tefecilik HÜKÜM: Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın, işlettiği iş yerindeki POS cihazlarından herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaksızın, faiz karşılığı başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yaptığından bahisle tefecilik ve 5464 sayılı Yasaya aykırılıktan açılan davalarda; sanığın […]

Devamı

Sahte Belge Kullanma Suçlaması, Vergi Suçu,Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkındadır.

Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanıldığı iddiasıyla birçok mükellef somut gerçeklikten uzak incelemeler ile mağdur edilmektedir. Bu konu 84 no’lu KDV Kanunu genel tebliğinde ele alınmış ve iyi niyetli mükelleflerin, teslim aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili olarak daha önceki safhalarda ortaya çıkabilecek vergisel olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu tebliğde “1.2. İşleme […]

Devamı