Web sitemizi kullanarak çerezlerimizin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Web sitemizi kullanarak çerezlerimizin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Pos Cihazı İle Tefecilik,

Pos Cihazı ile Tefecilik Suçu,
Tefecilik suçu, 5237 sayılı TCK’nin 241. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. MADDE 241 – (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.) Yasal düzenlemede, tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik suçu, çeşitli şekillerde işlenebilmektedir. Bu tefecilik türlerinden biri de, “senet kırdırma” ismiyle biline gelmektedir. Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir senedin (bono) vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında senet (bono) üzerinde yazılı parasal tutardan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu tüm unsurları ile oluşmuş olacaktır. Zira tefeciliğin bu türünde, senedin (bono) el değiştirmesi, kişiler arasında doğmuş olan bir alacak borç ilişkisine dayanmamaktadır

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ŞİRKETLE İLGİSİ BULUNMAYAN BİR ADRESE TEBLİGATA ÇIKARILAN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN YAZININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ – DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ŞİRKETLE İLGİSİ BULUNMAYAN BİR ADRESE TEBLİGATA ÇIKARILAN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN YAZININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ – DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

Sahte Fatura, Vergi Dairesi Mütalaası Alınmadan Hüküm Oluşturulamaz,

Sahte Fatura, Vergi Dairesi Mütalaası Alınmadan Hüküm Oluşturulamaz, T.C YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2012/24858 – KARAR NO.2014/6017 KARAR TARİHİ.31.03.2014 Tebliğname No : 11 – 2010/279892 MAHKEMESİ : Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/03/2010 NUMARASI : 2009/169 (E) ve 2010/68 (K)
1-213 sayılı Yasanın 367. maddesi uyarınca dava şartı olan mütalaanın “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek” suçlarından verildiği halde, 03.05.2009 tarihli iddianamedeki tavsife göre sanık hakkında “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçlarından kamu davası açıldığı, bu nedenle usulüne uygun olarak verilmiş mütalaa bulunmadığı gözetilmeden, açılan davaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-Kabule göre de;
a-Sanık hakkında 213 sayılı VUK’nun 359/a-2 maddesinde düzenlenen “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçundan dava açılmış olmasına karşın, aynı sevk maddesinde düzenlenmiş

Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası,

Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter Belge İbraz etmemek Suçu, Komisyon Mütalaası, YARGITAY 21. Ceza Dairesi, 2016/1624 E.
2017/253 K. MAHKEMESİ: Ceza Mahkemesi SUÇ: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet HÜKÜM : Mahkûmiyet
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. maddesinin aşağıdaki değişikliklerden önceki 1. fıkrası “Yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360. maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi mecburidir” biçiminde iken,

Astarı Yüzünden Pahalı İşlere Girişmeyin! Naylon Faturayı Nasıl Anlarız?

Naylon Fatura Nasıl Anlaşılır? Sahte belge kullanma nedeniyle incelenen mükellefler kullandığı bu belgenin sahte (Naylon) olduğunu ben nasıl anlarım diye soruyorlar. Haklı olarak mükellefler bazen bu belgeleri bilmeden kullanıyorlar. Bazen de bu belgeleri bilerek kullanarak vergisel avantajlar sağlıyorlar.

Sahte Fatura Düzenleyenler İle Kısmen de Olsa Sahte Fatura Düzenleyenler Arasındaki Ayırım Nasıl Yapılır?

Sahte Fatura Düzenleyenler İle Kısmen de Olsa Sahte Fatura Düzenleyenler Arasındaki Ayırım Nasıl Yapılır,Çoğu zaman mükellefler mal ve hizmet alımlarında karşı tarafın sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıcısı olup olmadığını bilmemektedir. Kaldı ki, Uygulamada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gider veya maliyetlerini arttırmak amaçlı bu belgeleri mükelleflerin kullandıkları bilinmektedir.

Sahte Fatura Kullanma, Eksik İnceleme ile Verilen Beraat Kararı Neden Bozulur? Bu Yargıtay Kararını Mutlaka Okumalısınız! Yararlı Bilgi İçermektedir.

Sahte Fatura Kullanma, Eksik İnceleme ile Verilen Beraat Kararı Neden Bozulur? Bozma Sebebi Ne Olabilir? Bu Yargıtay Kararını Mutlaka Okumalısınız! Yararlı Bilgi İçermektedir.
EKSİK İNCELEME İLE VERİLEN BERAAT KARARI
Özet: Sanığın yetkilisi olduğu şirketin 2006 ve 2007 takvim yıllarında G… Kağıt Ürünleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Ç… Bilgisayarlı Çizim Sistemleri Kağıt Kırtasiye Ür. Paz. Ltd. Şti., T… Hassas Kağıt Kırtasiye

Anayasa Mahkemesi, 359. Maddenin Anayasaya Aykırılık iddialarının Değerlendirilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ, 359 madde Hakkında Anayasaya aykırılık iddialarının değerlendirilmesi,; “Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık …. Hakkında mahkememize açılan kamu davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememiz dava dosyasında yapılan yargılama sırasında sanık… Müdafi Av. …’nın 15.02.2017 ve 08.09.2017 tarihli dilekçelerinde; Türkiye’nin taraf olduğu Ek-7 nolu protokol gereği usulüne uygun bir şekilde onaylanmıştır.