Yargıtay Kararı: İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz Vergi Usul Kanunu’nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorunda oldukları, 359. maddesinin 2. fıkrasında ise defter, kayıt ve belgeleri gizleyenler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı ve varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin gizleme olarak kabul edileceği kurallarına yer verilmiştir

Devamı

Uygulamada Vergi incelemeleri Nasıl olur?

Uygulamada vergi incelemeleri nasıl olur
Vergi inceleme adımları nelerdir
Uygulamada vergi incelemeleri
Vergi incelemesi
Yasaları göre vergi incelemesi
Vergi incelemelerindeki sorunlar
Neden vergi incelemesi yapılır
Vergi incelemelerinde süreç nasıl olmalıdır
Vergi incelemesi neye göre yapılır
Aramalı vergi incelmeleri nasıl yapılır.

Devamı

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir.

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Vergi müfettişleri VUK 148. maddeye göre mükelleflerden sözlü veya yazılı olarak bilgi isteyebilirler.
Vergi müfettişleri son derece hatalı bir davetiye ile yurttaşları ifade vermeye çağırmaktadır.

Devamı

Alışların Sahte Olması Satışların da Sahte Olduğu Doğru mudur?

Başka tespitlere gereksinim duymadan alışların bir kısmı sahte olan mükelleflerden mal alan ve yasal açıdan iyi niyetli sayılan mükellefler nezdinde bu hususun inceleme dayanağı yapılması ağır tahribatlar yaratabilecektir. Bu durum hukuk devleti ilkelerine de aykırılık yaratabilecektir. Satışları yapan mükellefler kayıt dışı satın almış olduğu malları gerçek bir satışın parçası gibi satışa konu etmektedirler. Bu durumda, […]

Devamı

M.İ.Y.B.’nin 5237 Sayılı T.C.K. Ve 213 Sayılı V.U.K. Yönüyle Değerlendirilmesi;

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgenin Türk Ceza Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Yönüyle Değerlendirilmesi; T.C ve V.U.K Yönünden sahte belgenin Kavram Olarak tanımı, Vergi Usul Kanunu’nda, sahte belgenin tanımına yer verilmemiştir. Türk Ceza Kanunu’nda sahtekârlık suçlarının konusunu oluşturan belgelerde sahtecilik ”Resmi evrakta sahtecilik” ve “Özel evrakta sahtecilik” yapılarak işlenmektedir. Özel evrakta sahtecilikte, belgenin düzenlenmesi […]

Devamı

Suçun TCK’nin topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamı, diğer bir ifadeyle kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerektiği hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2018/4065 E. 2019/3789 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura düzenlemek,  HÜKÜM: Mahkûmiyet I-Sanık hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelenmesinde: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, […]

Devamı

213 Sayılı V.U.K Madde 359 Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

T.C.YARGITAYCEZA GENEL KURULU E. 2012/11-1512 K. 2014/366 T. 11.7.2014 • SAHTE BELGE KULLANMAK ( Belgesiz Yapılan Alım ve Hizmetin Başka Bir Mükellefin Belgesi ya da Sahte Belgeyle Belgelendirilmesinde Belgenin Sahte Olduğunun Kabul Edileceği – Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığının Kabulü […]

Devamı

İncelemelerde her türlü inceleme tekniklerinden yararlanılarak, detaylı inceleme ve araştırma yapılarak, inceleme tutanakları düzenlenecektir.

15.03.1984 tarihli ve 1984/2 sıra no’lu VUK İç Genelgesi’ne göre; yapılacak incelemelerde her türlü inceleme tekniklerinden yararlanılarak, detaylı inceleme ve araştırma yapılacak, düzenlenecek inceleme raporlarında, tarhiyata esas teşkil edecek olan matrah veya matrah farkının nedenleri, hesaplama şekli ayrıntılı olarak izah edilecek ve üzerinden tarhiyat yapılacak tutar kesinlikle gösterilecektir. Gerçekçi olmayan ve mesnetsiz matrah ve matrah […]

Devamı

V.U.K.Md.359’a Göre Ceza Mahkemesine Sunulan Örnek “Uzman Mütalaası”

UZMAN MÜTALAASI KONU: …   … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20. / … Esas numaralı dosyasında devam eden muhakemede dikkate alınmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/6. fıkrası uyarınca tanzim edilmiş mütalaa. SANIK: K. K. İSNAT EDİLEN EYLEM: 2016 takvim yılında kasten sahte fatura kullanmak. (Vergi Usul Kanunu 359/b) VAKIALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …Kâğıt Amb. Tek. San. Ve. […]

Devamı

213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine Göre Dava Dilekçe Örneği;

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA     İSTANBUL DAVACI                                              : …………………… ADRESİ                                               : ……………………/İSTANBUL VERGİ KİMLİK NO                        :                           DAVALI                                               : ……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                            (TARİHİ                    :     CEZA                           (NUMARASI             :      İHBARNAMESİNİN  (TEBLİĞ TARİHİ    :                                      (NEVİ                               : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI         CEZANIN,                                      (MİKTARI                      :                   TL  VERGİLENDİRME DÖNEMİ                        : 20….. […]

Devamı