213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine Göre Dava Dilekçe Örneği;

Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA    

İSTANBUL

DAVACI                                              : ……………………

ADRESİ                                               : ……………………/İSTANBUL

VERGİ KİMLİK NO                        :                          

DAVALI                                               : ……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                 

                                          (TARİHİ                    :

    CEZA                           (NUMARASI            

    İHBARNAMESİNİN  (TEBLİĞ TARİHİ    : 

                                    (NEVİ                               : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI     

   CEZANIN,

                                     (MİKTARI                      :                   TL

 VERGİLENDİRME DÖNEMİ                        : 20…..

 DAVANIN KONUSU                                       :

Vergi Dairesi Müdürlüğü 20…  Yılı ..  ayına  ait Ba, Bs formlarının  Vermediğimizden /Süresinden sonra düzeltme yaptığımızdan  nedeniyle, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddeye göre …….TL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve hukuka aykırı olarak kesilen bu  özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

OLAY, İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

1)- Şirketimizin, ……………………… işiyle işgal etmektedir. 213 sayılı VUK’ na göre yayımlanan genel tebliğ hükümlerine göre;   Bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 5.000 TL  ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma yapılan katma değer vergisi hariç 5.000 TL  ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri gerektiği açıklanmıştır. Vergi dairesi, Söz konusu formları Vermediğimizden /Süresinden sonra düzeltme yaptığımızdan  dolayı  213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddesine göre …………TL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.

2)- Anayasanın 38. maddesinde yer alan; “ Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur”  kuralı, yine Anayasanın 73. maddesinde yer alan Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. İlkesi birlikte değerlendirildiğinde aslında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerle mükelleflere bir takım ödevler yüklenmesi sonra bu ödevlere uyulmaması halinde yine tebliğe dayanarak ceza uygulanması hukuka aykırıdır.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen …………… TL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması  kararının   verilmesini ;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz  ve talep ederiz.       …./…../20..                      

          DAVACI

Ek : -Ceza  İhbarnamesi Fotokopisi                                                             

         -İmza Sirküleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir