Alacak sigortası

Üst Yönetim

ALACAK SİGORTASI

Sigorta Sektöründen ilginizi kesinlikle çekecek yeni bir ürünü sizinle paylaşmak istedim. Alacak Sigortası, finans sektöründe yeni bir ürün, ticaret erbabının hizmetine sunuldu.

Alacak Sigortası…

Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden bir sigortacılık işlemidir. Alacak sigortasının nihai hedefi, ticari faaliyetleri büyük ölçekli kayıplardan korumaktır. Üç fonksiyonlu bir ürün olan alacak sigortası, hem alacağı güvence altına alır, hem riski önler, hem de riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat olarak öder. Alacakların, bir şirketin bilançosunun yüzde 30-40’ını oluşturduğunu göz önünde bulundurduğumuzda her ölçekten şirket için sabit kıymetler kadar alacaklarının sigortalanmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça görebiliriz.

Bu ürünün şirketlere sunduğu avantajlar şunlardır;

Bu ürünün şirketlere sunduğu en önemli avantajlardan biri onlara işlerini büyütme şansını sunmasıdır. Alacak sigortasının sunduğu diğer avantajlar arasında uygun maliyetli olması, bankaların alacak sigortası bulunan şirketlere daha kolay kredi vermesi ve yeni müşterilere yapılan satışların artması yer alıyor. Bunlara ek olarak, alacak sigortası ürününden faydalanan şirketler bilgi, analiz, tahsilat maliyetleri gibi yüklerden de kurtuluyorlar. İşleyiş itibariyle Faktöringi andırıyor.

Faktöring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını ‘faktör’ adı verilen finans kuruluşuna devretmek suretiyle kısa vadeli kaynak sağlayan finansman tekniğidir. İşlem, faktöring şirketi ile mal veya hizmet satan kişi veya firma ile malı veya hizmeti satın alan kişi veya firma arasında cereyan eder. Satıcı, sattığı mal veya hizmet için tanzim ettiği faturayı, faktöring şirketine temlik eder.

Anlaşma şartlarına göre faktöring şirketi belli bir tenzilatla faturayı öder. Bundan sonra fatura bedelinin tahsili artık, faktorink şirketinin sorumluluğu altındadır. Ödenmesi veya ödenmemesi, satıcıyı ilgilendirmez. Alacak sigortası işleminde ise satıcı, alıcı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşma, mal veya hizmetin satışından önce, hatta sipariş safhasında başlar. Satıcı, mal veya hizmet satacağı kişi veya firma ile ilgili bilgilerle, ödeme şartlarını sigorta şirketine bildirir. Sigorta şirketi gerekli soruşturmayı yapar ve edindiği bilgilere göre, satıcının alıcılarına yapacağı satışları garanti altına alır. Evet, faktoring ile alacak sigortası işlemleri arasında benzerlikler var ancak farklar da mevcut.

Bu farklar şunlardır;

Yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre, ödenmeyen faturalar bir şirketin varlıklarının % 35’i kadarını oluşturabiliyor. Tahsil edilememeleri durumunda ise büyük zararlara sebebiyet veriyorlar. Ödenmeyen faturaların temel sebebi, satıcının müşterisinin ödeme gücüne dair bilgilerinin yetersiz olması. Alacak sigortası, işte bu bilgi açığını kapatan bir ürün. Yeterli bilgi birikimi, doğru müşteriyi, doğru pazarları ve kredi limitlerini tayin etmeye yardımcı olarak ticarî alacakların ödenmemesi riskini ortadan kaldırıyor veya en aza indiriyor. Sonuç itibarı ile satıcının mevcut müşterilerine, daha çok kredi limiti tanımlayabilmesine ve normal şartlarda risksiz,  yeni ve daha büyük müşterilere erişmeyi sağlıyor. Tek cümle ile ifade etmek gerekirse, ticarî faaliyetlerde güven ortamı oluşturuyor.

Müşteriler ödeme yapmazsa, sigortalanmış faturaların bedelini alacak sigortası yapan kurum ödüyor ve borç tahsilatı ile doğrudan bu kurum ilgileniyor. Açık hesap sistemi ile çalışan şirketler alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Maliyet bir miktar artar. Kanunen suç olan her türlü işlemler, kapsam dışıdır. Kanunun suç saymadığı işlemlerin hepsinde alacak sigortası yapılabiliyor. Vadelerin alacak sigortası kapsamı dışına çıktığı sektörler için uygun değil. Nakdî krediler için alacak sigortası söz konusu ise de yalnızca fatura ile belgelenen mal ve hizmet satışları için alacak sigortası yapılabiliyor.

Her türlü kredilendirme işlemleri ve tefecilik, kapsam dışıdır. Alacak sigortasının, iş hayatımıza kazandıracaklarını bir misalle açıklamak mümkündür. Bir şirketin kâr marjının %5 olduğunu düşünelim. Şirket müşterilerinden birinin 100.000.- TL tutarındaki bir ticarî borcunda temerrüde düştüğünü varsayalım. Böyle bir durumda ortaya çıkacak kâr kaybını telafi etmesi için 2.000.000.- TL tutarında ilave satış gerçekleştirmesi gerekecektir. Böyle bir mecburiyet, firmayı daha büyük risklerle karşı karşıya getirir ve hatta piyasadan silinmesine sebebiyet verir. Alacak sigortası, bu olumsuzlukları önler.

Alacak sigortası, sigorta şirketlerinin mi, bankaların mı çalışma alanında yer alıyor?

Alacak sigortası, sigorta şirketleri tarafından sunulan bir hizmet. Bankalar sigorta şirketleri için dağıtım kanalı olarak hizmet verebiliyorlar.

Türkiye’de alacak sigortası yapan kuruluş var mı?

Dört dünya çapında ve dört yerli sigorta şirketi Türkiye’de alacak sigortası yapıyor.

İhracat kapsamındaki mal ve hizmet satışlarında alacak sigortası mümkün mü?

Evet, özellikle ihracatta yurtdışındaki alıcıları yüz yılı aşkın bir süredir izlediğimiz ve analiz ettiğimiz için yüksek katma değer yaratabiliyor.

Alacak sigortası yapan kuruluş, başka ne türlü hizmetler verebiliyor?

Vade ve miktar konusunda müşterisini bilgilendirebilir. Mesela ödemede 3 aydan uzun vadenin, miktarda 100.000 TL’nin üzerindeki alacağın riskli olduğunu söyleyebilir. Satıcının üzerindeki tahsilat yükünü alır. Mahkeme, icra gibi işlemlerin takibini üstlenebilir. Sigorta teminatı kapsamındaki alacağın tahsil edilmemesi durumunda öncelikle sulh yolu ile gerektiği takdirde hukuk yolu ile ödenmeyen alacağın tahsili için genel şartlarda belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılır. Risk yönetimi ve sektör analizi hizmetleri verilebiliyor.

İstisnalar söz konusu mudur?

Alıcı ve satıcı arasında ticari ihtilaf bulunması halinde, ihtilaf giderilene kadar teminat askıya alınıyor. Nükleer riskler ve savaş hali kapsam dışında bırakılmış olabilir. Poliçede yer alan diğer ‘Teminat Dışında Kalan’ haller de kapsam dışında kalıyor.

Sigorta edilen alacaklar teminat olarak gösterilip kredi kullanımı veya yatırım malzemesi ile ham madde alımı mümkün mü?

Evet, çeşitli bankalar sigorta poliçelerini teminat olarak alıp kredilendirme yapabiliyorlar.

Alacak sigortasının sağladığı diğer avantajlar nelerdir?

Ödeme garantisi ve alacak kalitesinin artırılmasını sağlıyor. Alıcı hakkında alınan ödeme zorluğuna düşme haberini satıcıya ulaştırarak tedbir almasını sağlıyor.

Alacak sigortası işlemi, Türk hukuk sisteminde yer alıyor mu, mevzuatta düzenleme yapmak gerekiyor mu?

Mevzuat düzenlemeleri yapılmış durumda.

Alacak sigortası hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Kurumsal ve KOBİ ölçeğindeki, satışları azami 180 gün vadeli olan tüm şirketler yararlanabiliyor.

Alacak sigortası hizmetlerinden tahsil edilen ücretler nelerdir?

Sigortalı şirketin cirosunun bindelik rakamlarında prim düzeyinden bahsedebilir. Bu ücretlerin miktarı ve oranları sabittir. Poliçe vadesine kadar sabittir.

Alacak sigortası şirketleri denetime tabi midir?

Tabii tüm sigorta şirketleri gibi, TC  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı denetimine tabidirler. Kusurlu mal satışlarından doğan alacakların sigortası kapsamı dışındadır. Alacak sigortası, birçok şirket için güvenilir bir emniyet ağı sunmaktadır. Ticari alacak sigorta çözümleri, şirketlerin ölçeğine, sektöre ve iş ihtiyaçlarına göre tasarlanır.

TİCARİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Alacak sigortası, işinizi ticarî borçların ödenmemesi riskine karşı korur. Faturalarınızın ödenmesini temin eder, ticari faaliyetlerin getirdiği riskleri güvenilir bir şekilde yönetmenizi sağlar. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai maksadı, işletmelerin faaliyetlerini büyük ölçekli kayıplardan korumak ve karlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktır.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER

Alacak sigortasının karmaşık bir uygulama olduğunu veya sadece büyük ölçekli veya çok uluslu şirketlere uygun olduğu düşünülüyor olabilir.

Gerçekte alacak sigortası, küçük ölçekli bir şirketin başarısının devamlı kılınmasında da önemli bir rol oynayabilir.

Küçük ölçekli şirketlerin normal şartlar altında sahip olmayacağı güçlü bilgi ve desteği sunabilir.

Küçük ölçekli şirketlere yönelik alacak sigortaları hızlı ve kolaylıkla uygulanabilen çözümlerdir.

Küçük ölçekli şirketler alacak sigortasından birçok şekilde istifade edebilir.

İş güvencesi sunar.

Alacak sigortası, küçük ölçekli şirketler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı küçük ölçekli şirketleri korur.

Müşterileri ödeme yapmadığında, şirketin bunu telafi edecek sermayesi veya kaynağı kaynakları olmayabilir.

Alacak sigortası, müşteri temerrüde düşse dahi ödemeyi temin eder.

Parayı şirkete öder alacak tahsilatı ile alacak sigortası yapan şirket ilgilenir.

Küçük ölçekli şirketin kredi yönetimine ayıracağı kaynakları olmayabilir.

Alacak Sigortası yapan şirketler,  sigortadan faydalanan şirketlere, sektörlere dair kapsamlı bilgilere sahiptir.

Alacak sigortasının maliyeti, şirketinizin cirosuyla orantılıdır.

Bu maliyet, sigortalı satışların küçük bir yüzdesini teşkil eder.

Siyasi risk teminatı da dahil edildiğinde, maliyet daha yüksek olabilir.

Şirketlerin büyük bir kısmı, risk ve kredi yönetimi, banka finansmanı, ekonomik verilere erişim ve satışları emniyetli bir şekilde büyütme imkanını da ihtiva eder.

ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER

Faaliyetlerini milli veya milletler arası pazarlarda büyütmek düşüncesinde olanlarla ana müşterilerini korumakla yetinenler esnek ve firmaya özel olarak tasarlanmış alacak sigortası çözümlerinden yararlanabilirler.

Alacak sigortası şirketleri orta ve büyük ölçekli ticaret, sanayi ve hizmet kuruluşlarının faaliyetlerinin başarıya ulaşması için gerekli olan teminat ve bilgiyi sağlamaktadır.

Alacak sigortasından istifade edebilecek hizmetlerden bazıları: Size bir ortak kazandırır.

Faaliyetlerinizin alacak yönetimini optimize etmek üzere, şirketinizin finans ekibiyle yakın bir şekilde çalışır.

Kapsamlı bilgi akışı sağlanır.

Alacak yönetimine destek ve güç verir.

Şirketiniz için doğru kararları alabilmeniz için gerekli bilgileri temin eder.  Alacak sigortasının risk uzmanları ve ekonomistler, sigortalıların uzağında bulunan operasyon bölgelerindeki bilgileri temin edip müşterisine sunar.

Operasyonlarınız gerçekleştirdiğiniz yerlere yakın olmamıza imkan vermektedir. Böylece faaliyetlerinizin başarısına destek olmak için bilgiye ve karar verme yetkinliğine de sahip olmaktadırlar.

Kredi limit kararlarımız her zaman riskinizin doğduğu yere yakın bir coğrafyada verilirken, küresel seviyedeki değerlendirmeyi de göz önünde bulundurur.

Alacak sigortası sigortalılarına güven sağlar.

Ödenmeyen faturalar, büyük ve başarılı bir şirketin faaliyet sonuçlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Alacak sigortası ödenmeyen faturalara karşı koruma sağlar.

Alacak sigortası yaptıran iş yerinin, tahsil edemediği fatura tutarını derhal öder ve sonraki işlemleri doğrudan kendisi takip eder.

ALACAK SİGORTASI SÖZLEŞMELERİNDE NE NEDİR?

Alacak Yönetimi: Borçluya fatura kesilmesi sonrasında ve geçerli olan hallerde hukuki süreç safhasına kadar olan dönemde, alacakların tahsil edilmesinin sağlanmasını hedeflemek üzere şirketlere sunulan hizmetler yelpazesi.​​

Broker: Bir kredi sigorta poliçesi veya faktoring anlaşması sunmak üzere şirketleri araştıran bağımsız aracılara verilen isimdir. Brokerlar, poliçe veya anlaşmanın uygulamaya konma sürecinde ve günlük idaresi boyunca sigortalılara danışmanlık verirler. ​​

Kredi Sigortası:

Şirketin kendisini ticari alacaklarının ödenmemesi riskine karşı koruduğu bir tekniktir.

Kurtarılan tutarlar: Sigorta şirketi, sigortalanan ve tazmin edilen alacaklara dair sigortalının haklarını devraldığı zaman, tazminat sonrasındaki tüm tahsilatlar.​​

Önleme: Müşterilerinin ödeme gücüne dair sigorta şirketi tarafından verilen bilgiye istinaden sigortalının müşterilerini seçebileceği ve kayıplarını azaltabileceği süreçtir.

Poliçe: Alacak sigortası yapan kurum ile sigortalı arasında imzalanan kredi sigortası sözleşmesidir.

Prim: Sigortalı tarafından, risk teminatı karşılığında sigorta şirketine ödenen tutardır.

Tazminat: Bir riskin ortaya çıktığı durumdur. Bu durum, sigortalıya tazminat hakkı verir ve kredi sigorta poliçesinde öngörülen tazminat ödeme mekanizmasını harekete geçiren durumdur​.

Teminat: Bir teminat (Bond), bir şirket, kamu sektör kuruluşu veya devlet tarafından verilen bir borcun bir yüzdesini temsil eden, ciro edilebilir bir borç güvencesidir.