Aman ha! Sakın ha! eşinizin maaşını ödeyiniz!

Üst Yönetim

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri, işverenin eşinin iş yerinde sigortalı gösterildiğini ortaya çıkardı.

İlgili kanun gereği sigortalı olabilmek için mutlaka fiilen çalışılması gerekiyor.

İş yeri denetiminde fiili çalışmaya dayanmayan Sosyal Güvenlik primleri iptal edildi.

Belirtilen dönemdeki prim gün sayısını geçersiz sayan Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık harcamalarının iadesini ister.

Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı işleminin iptali için İş Mahkemesi’ne başvuran sigortalı, eşinin iş yerinde çalıştığı sürelerin iptali işleminin iptali ile kuruma borçlu olmadığının tespiti ve istirdat (iade) talebinde bulundu.

Sigortalı kadın, eşinden ücret almadan çalıştığı belirtti ve mahkeme, iş yerinin kapanmasından uzun süre sonra çalışmanın iptaline yönelik rapor düzenlenmesinin davalı kurumun, vatandaşların temel sosyal güvenlik hakkını koruma misyonuna uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerektiğini belirtti.

Yargıtay bu kararında Yasada, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının, kuruma verdiği imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacının sigortalı sayılamayacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. diyerek eşinin yanında sigortalı olanlar için mutlaka ücrette ödenmesi gerektiğini hükme bağladı.

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre 5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında işverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmıyor.

Diğer bir deyişle eşinin yanında sigortalı olanlar için mutlaka ücrette ödenmesi ve bunun ispatı gerekiyor. Ücret ödenmeden sigortalı gösterildiğinin tespiti söz konusu olursa bu prim günleri iptal ediliyor.

Aman Ha! Sakın ha! ücret almadan çalışmayın, çalıştırmayın.