Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma ve İnceleme Talep Hakkı ve Dava Açma Süresi

Üst Yönetim

24 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30841

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden

Esas No: 2018/833

Karar No: 2018/1722

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ: ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ: 16.01.2017

NUMARASI: 2016/187-2017/5

DAVACI: : MEHMET SERİN

VEKİLİ: AV. CEZMİ BATUHAN ÇAĞATAY

DAVALILAR:

1- MUSTAFA ÇARPAR

2- MUSTAFA GÖR

3- ERDEMLİ BİRLİK TARIM VE NARENCİYE ZİRAİ İLAÇ TEMİZLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

VEKİLİ: AV. HAKAN KEŞ

Taraflar arasındaki davanın Erdemli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda savı ve tarihi belirtilen kararın HMK 363, maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmesi üzerine dava dosyası ve içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve diğer tüm dosya kapsamı delil ve belgeler incelendi gereği müzakere edilip düşünüldü:

Davacı vekili; davalı şirketin olağan genel kurul toplantısının 24.05.2016 tarihinde yapıldığını, genel kurulda müvekkilinin bilgi alma ve inceleme talep hakkının şirket yöneticilerince kısıtlandığını, bu durumun mutat hale geldiğini, TTK’nin 437/5 maddesine dayanak işbu davayı açtıklarını, davanın makul sürede açıldığını, mahkemece 10 günlük sürede açılması gerekliği kanaatine varılması halinde eski hale getirme kurumundan faydalanmak istediğini ileri sürerek müvekkilinin genel kurul tutanağında dile getirmiş olduğu ve cevap alamadığı hususlarda şirket yönetiminin bilgi vermesini, şirketin Erdemli Vakıflar Bankasındaki hesap dökümlerinin istenilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili; davanın 10 günlük sürede açılmadığını, kaldı ki davacının iddia ettiği gibi bilgi alma hakkının da kısıtlanmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya, kapsamına, göre; davalı şirketinin 24.05.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında tutulan tutanakta davacı tarafın dile getirmiş olduğu hususlarla ilgili bilgi ve inceleme yapamadığına dair taleplerin reddinin öğrenilmesinden itibaren 10 gün. İçinde davanın. Açılması gerektiği, yasanın öngörmüş olduğu 10 günlük sürenin geçtikten sonra davanın açılmış olduğu HMK’nın 95 maddesi gereği eski hale getirme taleplerine ilişkin, koşulların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar kesin olmakla birlikte bu karar aleyhine. Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma, talebinde bulunulmuştur.

Dava, limited şirket yönetiminden bilgi istemine ilişkindir. Mahkemece 6102 sayılı TTK 437/5, maddesinde öngörülen on günlük sürede açılmayan davamın reddine karar verilmiştir. Her ne kadar davacı vekili dava dilekçesinde, TTK 437, maddesi uyarınca dava, açtıklarını ifade etmiş ise de 6100 sayılı HMK. 33. maddesinde İfade edildiği üzere hakim bir dava hakkında doğru hukuk kurullarını bulmak ve Türk Hukukunu re ’sen uygulamakla görevlidir. TTK’nin 437. maddesi Anonim Şirketler ile ilgili bir düzenleme olup anonim şirketlere İlişkin hükümlerin limited şirketlere de uygulanacağına ilişkin TTK’nin 644, maddesinde de 437. maddeye atıf bulunmamaktadır. Bu nedenle davalı şirketin limited şirket olduğu gözetildiğinde 437. maddenin bu davada uygulanması doğru olmamıştır. Kaldı ki limited şirketlerde bilgi alma ve inceleme hakkı TTK 614. maddesinde ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir. Aynı maddenin 3, bendinde genel kurul, bilgi alınmasını ve incelemeyi haksız yere engellerse, ortağın istemi üzerine mahkemenin bu hususta karar vereceği hükmüne yer verilmiş ve dava açılması için bir süre öngörülmemiştir. Bu durumda, mahkeme tarafından TTK. 437/5. maddesi gözetilerek on. Gün içinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, yazılı emir isteminin kabulü ile hükmün bu nedenle kanun yararına bozulması gerekmiştir,

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Baş savcılığının 6100 sayılı HMK’nın 363, maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için karar örneği ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 07.03.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi