Muhasebecinin Defteri İbraz Etmemesi Halinde Yapılması Lazım Gelenler;

Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Varlığı noter kayıtlarıyla sabit olan defter ve belgelerin  ibraz edilmemesi halinde kaldı ki, defter ve belgeleri saklama ve istendiğinde ibraz etme yükümlülüğü mükellefe ait olduğundan üzücü ve cezalı duruma düşmemek için aşağıdaki tedbirleri almakta her zaman fayda olacağını düşünüyorum. 

  1. Muhasebecinin resmi iş ve ikametgâh adresine defter ve belgelerini iade etmesi gerektiğini ve bunun için makul bir mesai günü süresi (örneğin, 3 gün,7 gün gibi) belirten bir ihtarname çekilmelidir.
  2. Çekilen ihtarnamede verilen sürenin bitiminin ertesi günü, İlgili Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odasına, Vergi Dairesine ve Cumhuriyet Savcılığına (Şikâyet) durum bir dilekçe ile bildirilmelidir.
  3. Daha sonra denetim için defter ve belgeler istendiğinde ilgili ihtarname ve dilekçeler ibraz edilerek sorumluluktan kurtulma imkânı mevcuttur.

Bu husustaki Yargıtay 5. Ceza Dairesinin araştırılması gerektiği yönünde içtihat kararı mevcuttur.

 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesinde düzenlenen defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunun oluşabilmesi için, ilgili defter ve belgelerin vergi incelemesi amacıyla sanıktan ibrazının istenmesi gerektiği ve sanığın vergi incelemesi sırasında 2007, 2008, 2009 yıllarına ait defter ve belgelerin bir kısmını eksik ibraz etmesinin nedeninin muhasebe kayıtlarını tutan kişinin ortadan kaybolmasından kaynaklandığını savunması karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından, vergi suçu raporunda belirtilen 26.09.2012 tarihli ve AGB-A-2200/77-12 Sayılı defter ve belgeleri isteme yazısının onaylı bir suretinin getirtilerek defter ve belgelerin hangi amaçla istendiğinin tespit edilmesi, sanığın bahse konu döneme ilişkin muhasebe işlemlerini yapan şahsın belirlenmesi ile sanığın “savunmalarının araştırılması sonrasında hâsıl olacak sonuca göre bir karara varılması gerekirken”, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 5. Ceza Dairesi – Karar: 2019/3291).

Varlığı noter kayıtlarıyla sabit olan defter ve belgelerin  ibraz edilmemesi halinde şu sonuçlar ortaya çıkabilir: 

1) İdare tarafından  takdir edilen matrah veya matrah farkı üzerinden  resen gelir vergisi, KDV, geçici vergi tarh edilir.  Ayrıca, tarh edilen  vergilere ait 3 kat VZC uygulanır.

2) Defter ve belgelerin gizleme fiili nedeniyle VUK 359/2 md hükmüne göre  18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmak üzere durum vergi müfettişinin suç raporu ile  cumhuriyet savcılığına havale edilir. 

Defter  ve belge isteme yazısının  mutlak surette şirketin   kanuni  temsilcisine yapılması  zorunludur.   Müfettişler tarafından  vergi incelemesi için   defter  kayıt  ve belge  ibraz yazılarının  şirket  yetkililerine tebliğ edilmemesi halinde tebligat hükümsüz olur. 

Vergi uygulamalarında, defter ve belge ibraz yazılarının 213 sayılı VUK’nun  ilgili hükmüne göre  şirket müdür veya ortaklarına yapılması halinde  tebligat geçerli olacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir