Sahte Belge (Fatura) Düzenleyicilerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Vergi bilincinin yeterince yerleşmemiş olması ve bazı vergi oranlarının göreceli yüksek olması, mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmede yeterince hassas davranmamalarına neden olmaktadır.

Bu ve başka nedenlerle kimi mükellefler esas itibariyle ortada kendilerinin ödemesi gereken bir vergi varken gayri yasal yollarla bunu azaltma ve hatta tamamen ortadan kaldırma yollarını aramaktadırlar.

Bu durum nedeniyle komisyon karşılığında sahte fatura düzenlemek suretiyle mükelleflerin vergiyi ziyaa uğratmasına, (halk arasında kullanılan ifadeyle vergi kaçırmasına) yardımcı olan paravan firmalar ortaya çıkmaktadır.

Sahte fatura ticareti ile uğraşanlar bu organizasyonların ortaya çıkmaması için oldukça titiz davranmakta, şekle ve usule yönelik yasal yükümlülükleri yerine getirilmekte ve mümkün olduğu kadar açık vermemeye çalışmaktadırlar.

Aslında bu tip organizasyon da yer alan firma ve şahıs işletmeleri tamamen göstermelik (paravan) firmalar olup sadece sahte fatura ticaretini gizlemeye yönelik olarak kurulmuş veya devralınmış firmalardır.

Tabii olarak bu tür firma ve şahıs işletmelerinin hem alışlarının hem de satışlarının ya tamamı ya da büyük bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır.

Sahte belge düzenlemeyi meslek haline getirmiş firma ve şahıslar genellikle aşağıda sıralanan ortak özellikleri taşımaktadırlar: Bu kişiler çoğunlukta iki ortaklı ve cüzi sermayeli limitet şirketler şeklinde mükellefiyetler tesis ettirmektedirler.

Şirketin faaliyet göstereceği alanlar mümkün olduğunca geniş tutulur.

İşyeri olarak belirtikleri adres bir masa, bir telefon, birkaç sandalye ve koltuktan oluşan bir bürodur ve genellikle şube ve depolan bulunmaz.

Bildirmiş oldukları adresler genelde meçhul adresler olup, gerçek olması durumunda da sık sık adres değiştirmek suretiyle izlerini kaybettirme çabası içinde olurlar.

Bu şahıs veya şirketlere ulaşılsa bile defter ve belgeleri inceleme elemanına ibraz etmeyerek sahte belge aldıkları ve verdikleri kişi veya şirketleri gizlemeye çalışırlar.

Gerçek bir ticari faaliyette bulunuyormuş gibi vergi kanunlarında yer alan bazı yükümlülükleri (defter tutma, beyanname verme gibi) usulen yerine getirirler.

Çok kısa sürelerde yüksek tutarlı iş hacimlerine (Yeterli sermaye ve formasyondan yoksun olmalarına rağmen) ulaşmış görünmekte, fakat buna rağmen ya hiç vergi ödememekte veya cüzi miktarda vergi ödemektedirler.

Kısa sürelerde büyük miktar ve tutarlarda mal alıp satmış gibi görünen ve ilgili dönem beyanları da buna bağlı olarak çok yüksek tutarlı olmasına rağmen çoğunlukla ödenecek vergi çıkmamakta veya ödenecek vergi çıkmasına rağmen tahakkuk eden vergiler vergi dairesine ödenmemektedir.

Görünürde iş hacimleri çok yüksek olmasına rağmen söz konusu faaliyet herhangi bir işçi çalıştırmaksızın veya iş hacmi ile uyumlu olmayacak derecede az sayıda işçi çalıştırılarak yürütülmektedir.

Bu şahıs ve firmalar düzenledikleri sahte faturalara karşılık yine sahte faturalarla defterlerine mal ve hizmet alımı girişi yapmakta, bu yolla emtia dengesi kurmaya çalışmakta veya hiç belge temin etmeden tamamen hayali kayıtlar yapmakta ve beyanda bulunmaktadırlar.

Vergi idaresince tespit edildiklerinde ise, mali güçleri olmadığından veya üzerlerine kayıtlı mal bulunmadığından maddi bir müeyyide uygulanamamakta, vergi ve cezalar tahsil edilememektedir.

Bu tür kişi ve firmalar tarafından düzenlenmiş sahte faturalar genellikle yine sahte fatura düzenleme amacıyla kurulmuş paravan firmalar üzerinden geçirilerek zincirin halkaları genişletilmekte, bu yolla da vergi incelemeleri esnasında sahte belgeyi düzenleyen ve firmalar arasında bağlantı kurulması engellenmeye çalışılmaktadır.

Piyasaya komisyon karşılığında sahte fatura düzenlemek amaçlı mükellefiyet tesis ettiren şirket ve şahıslar karşıt incelemelerden ve teyitlerden korunmak ve vergi dairelerini yanıltmak amacıyla düzgün mükellef görüntüsü vererek genellikle eksik de olsa vergi beyannamelerini vermektedirler.

Düzenlemiş oldukları sahte fatura tutarlarını da katma değer vergisi beyannamelerinde beyan etmekte ve indirilecek katma değer vergisi tutarlarını sembolik miktarlarda ödenecek katma değer vergisi çıkmasına izin verecek şekilde ayarlamaktadırlar.

Söz konusu şahısların başvurdukları diğer bir yöntem de ödenecek katma değer vergisi çıkmayacak şekilde indirilecek katma değer vergisi tutarları beyan etmektir.

Bu amaçla hayali rakamlar kullanmak ya da yine sahte belge kullanmak suretiyle indirilecek katma değer vergisi tutarlarını yüksek göstermektedirler.

Vergi dairesine verilen diğer (kurumlar vergisi, gelir vergisi, geçici vergi ve muhtasar beyannameler) vergi beyannameleri de vergi idaresini yanıltmak amacıyla verilmekte olup gerçek durumu yansıtmamaktadır.

Komisyon karşılığı sahte fatura düzenleyen kişi ve şirketlerin düzenledikleri sahte faturaları kurumlar ve katma değer vergisi beyannamelerinde yüksek tutarlı olarak beyan etmelerinin bir diğer amacı da sahte faturaları kullanan işletmeler ile ilgili olarak yapılacak karşıt incelemelerde faturanın sahteliğinin dosya aşamasında ortaya çıkmasının engellenmesi ve bu suretle inceleme riskinin azaltılması, sahte faturayı kullanacak işletmelere kesilen sahte faturaların vergi dairesine beyan edildiği ispatlanarak güven vermek suretiyle pazarlama hacminin ve dolayısıyla sahte fatura pazarlama kazancının artırılmış olmasıdır.

Sahte fatura satıcılarının yakalanma riskini en aza indirebilmek için başvurduktan bir başka önlem ise birbirlerine fatura düzenlemeleridir.

Bu durumda bir sahte fatura düzenleyicisinin (satıcısının) sahte fatura satıcısı olduğunu ispatlayabilmek için onunla bağlantılı birçok sahte fatura satıcısını da incelemek gerekmektedir.

Bu sahte fatura satıcılarından sahte fatura kullanıcılar da dikkate alındığında bir incelemeden hareketle yüzlerce inceleme yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Böylece sahte fatura incelemeleri uzun zaman almakta ve içinden çıkılmaz bir hale gelmekte dolayısıyla sahte fatura satıcılarının yakalanma riski en aza inmektedir.

Zaten sahte belge düzenleyicilerin tipik özelliklerin bir tanesi de sürekli mali müşavir değiştirmeleridir.

Sahte Belge Düzenlenmesinin ve Kullanılmasının Nedenleri

Vergi uygulamalarında sahte belge düzenlenmesi ve kullanılmasındaki başlıca amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: Mal ve hizmet satışlarından doğan hasılatı gizleme imkânı bulunmayan ve kanuni defterlerine yansıtmak zorunda kalan bazı mükelleflerin, bir taraftan gelir veya kurumlar vergisine esas olacak safi kazançlarım aşağıya çekmek, İndirilecek KDV tutarım yükselterek, ödenecek KDV’yi aşağı çekmek ve hatta sonraki dönemlere devreden KDV beyan etmek suretiyle KDV ödemekten kaçınmak, KDV iade ve mahsup imkânından yararlanan mükelleflerin KDV iade tutarını yükselterek hak ettiğinden fazla KDV iadesi almak veya ödenecek diğer vergilere veya kamuya olan borçlarına mahsup etmek, Mükelleflerin çeşitli nedenlerle tevsik edemedikleri giderlerini ve bazı hallerde gelirlerini belgelendirmek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre yapılacak vergi tevkifatından kaçınmak,

Paravan firmalar kurmak suretiyle gerçek ilişki ve işlemleri gizlemek, komisyon geliri elde etmektir.

Bu itibarla sahte belge düzenleyenler ile kullananlar arasında karşılıklı menfaat birliği vardır.

Sahte belge düzenleyenler söz konusu faturaları belli bir bedel karşılığında satmakta, kullananlar ise bu faturalarla, belgelendirmedikleri alımlarını belgelendirmekte, maliyetlerini yükseltmekte ya da herhangi bir emtia satışı karşılığı olmaksızın düzenledikleri faturalara ilişkin emtia girişlerini göstermelik olarak söz konusu bu faturalarla kayıt altına almakta, ayrıca yüklenmedikleri KDV’yi haksız yere indirim konusu yapmak suretiyle vergi ödememe yoluna gitmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir