Sahte Fatura Davasında BERAAT Kararı,

Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

T.C.

         İSKENDERUN

         1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO        : 2013/278 Esas

KARAR NO       : 2016/362

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]   : 2013/1235

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM       :

KATİP        :

DAVACI    : K.H.

MÜŞTEKİ : …….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI,  

VEKİLİ       : Av.

SANIK   : ……. ….. İskenderun/ HATAY adresinde oturur. İş adresi: .

VEKİLİ   : Av. ……. ……

SANIK       : …….. ……… İskenderun/ HATAY adresinde oturur. İş adresi: . TC

SUÇ : 213 Sayılı Yasaya Muhalefet, 213 Sayılı Yasaya Muhalefet    

SUÇ TARİHİ / SAATİ  : 2012 – , 2012 –

SUÇ YERİ : HATAY/İSKENDERUN                                                                      

KARAR TARİHİ      : 22.03.2016

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı15/03/2013 tarih ve 2012/1235 esas sayılı iddianamesinde “Akdeniz Vergi Dairesi Müdürlüğünün 490.049.506 Vergi kimlik numaralı mükellefi Cangündüz Uls. Nakl. Paz. Ltd.inin müdür ve ortağı olan şüpheli Ekrem Canpolat ve şirkette faal olarak görev yapan Ekrem Canpolat’ın oğlu Mehmet Canpolat hakkında vergi müfettişi Ümit Ekenler tarafından yapılan inceleme sonucu vergi suçu raporunun düzenlendiği, şüphelilerin mükellef kurum adına 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sahte fatura düzenledikleri, ilgili raporda belirtildiği üzere düzenlenen tüm belgelerin gerçek bir emtia veya hizmet satışına yönelik olmaksızın düzenlenen sahte belgeler niteliğinde olduğu, vergi suçu raporu ve vergi tekniği raporu incelendiğinde;  şüphelilerin mükellef şirket adına Miraç Lojistik Ltd. Şti. İle yapılan işlemlerde 2008 yılından itibaren düzenlenen tüm fatura ve benzeri belgelerin hiçbir mal ya da hizmet hareketi olmadan düzenlenen sahte belgeler olduğu, aynı şekilde Bernak Ulus Nakl. Ltd. Şti. İle yapılan işlemlerde 2008 yılından itibaren sahte fatura ticareti yapıldığı, 2008 yılında 15.000 TL yi aşan sahte fatura düzenlendiği, benzer şekilde Tok Reklam İnş. , Yekta Ltd. Şti. Hakkında da 2008, 2009 ve 2010 yıllarında düzenlenen faturaların tamamının sahte olduğu ve gerçek bir ticari ilişki, mal veya hizmet alımına dayanmadığının ve şüphelilerin bu şekilde mesnet suçu işlediklerinin anlaşıldığı, mükellefin banka hesap hareketlerinde tespit edilen hususların mesnet suçu işledikleri yönündeki suç şüphesini kuvvetlendirdiği, bu durumun vergi suçu raporu ve vergi tekniği raporunun ilgili kısımlarında 2008, 2009, 2010 yıllarına ilişkin ayrıntılı şekilde açıklandığı, şüpheli Ekrem’in alınan ifadesinde özetle; bahse konu şirketin şuan faal durumda olmadığı, Maliye Bakanlığı tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin düzenlenen faturalar ile ilgili hakkında cezai işlem uygulandığı, faaliyetlerini yasal çerçevede yürüttüğü hizmet satın aldığı muhtelif şirketlerin sahte fatura düzenlediği, faturaların sahte olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, şüpheli Mehmet’in alınan beyanında özetle; Şirkette işçi statüsünde çalıştığını, şirketin genel müdürünün babası olan şüpheli Ekrem olduğunu, şirkette fatura tanzimi veya hesap tutumu gibi işlemler ile ilgilenmediğini, bu konularda şüpheli Ekrem’in yetkili olduğunu beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, şüphelilerin ifade beyanları incelendiğinde; vergi suçu raporu ve vergi tekniği raporu ile adli emanete kayıtlı vergiye esas belgeler incelendiğinde şüphelilerin birçok sayıda firma ile herhangi bir ticari faaliyet yürütmeksizin, herhangi bir emtia veya hizmet veya mal alış verişi yapmaksızın sahte fatura tanzim ettikleri,  şüpheli Mehmet’in her ne kadar şirket ortağı olmasa da şirketin genel müdürü olan şüpheli Ekrem’in oğlu olduğu ve şirket adına soruşturma dosyasına da yansıyan sahte fatura tanzim etme işlemlerini gerçekleştirdiği, şirketin mevcut yapısı ve kapasitesi göz önüne alındığında soruşturma dosyasına yansıyan ticari işlemlerin tamamını gerçekleştirecek düzeyde olmadığı, bu durumun düzenlenen faturaların sahte olduğu yönündeki suç şüphesini kuvvetlendirdiği ve şüphelilerin müsnet suçu birlikte işlediklerinin anlaşıldığı, şüphelilerin eyleminin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b-2 Maddesine göre vergi suçunu oluşturduğu, şüphelilerin vergi suçu raporu açıklandığı üzere 213 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri, vergi suçu raporu, şüpheli savunmaları ve tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;  Şüphelilerin yargılanmasının mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan2013 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 359/b-2, TCK md. 53. (her bir şüpheli için) maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına, karar verilmesi kamu adına iddia ve talep” olunmuştur.

SANIK SAVUNMASINDA:

Sanık Ekrem Canpolat mahkememizde; “Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İddia edildiği gibi kesinlikle sahte fatura düzenlemedim. Faturalarımın tümü yaptığım iş karşılığında kesmiş olduğum faturalardır. 2010 yılının 8. Ayında benim firmamın vergi ekranının kapatıldığını fark etmem üzerine vergi dairesine gittim. Müdür beyle görüştüğümde bana işyerime gelindiğini ve işyerimin kapalı olduğunu, bu yüzden bu yönde işlem yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine ben belirtilen tarihlerde işyerimin açık olduğunu delilerdirecek işyerime ait bütün telefon görüşmelerini sundum. Teftiş kuruluna şikâyette bulundum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine vergi müfettişi geldi. Benim işyerime gelinmeden görevlilerin oturdukları yerden rapor düzenlendiği ortaya çıktı. Ardından benim bu işlemlerim, hak aramam sebebiyle hakkımda iddia edildiği gibi rapor düzenlendi. Sahte fatura düzenlediğim söylendi. Bu iddiaların hiç biri doğru değildir. Buna ilişkin belgelerimi soruşturma safhasında dosyaya sunmuştum. Ayrıntılı olarak soruşturma sırasında ifadem de alınmıştı. O beyanlarımı tekrar ediyorum” şeklinde savunma yapmıştır. 

Sanık Mehmet Canpolat mahkememizde;” İddianamede bahsi geçen firma babam sanık Ekrem’e aittir. Ben sadece firmada çalışıyorum. Ortaklığım veya temsile yetkim yoktur. Dolayısıyla fatura düzenleme yetkim de yoktur. Hiç bir zaman da fatura düzenlemedim. Ben sadece babamın yanında çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim görevim liman ve depolarda araçların başında durmak, gelen veya gidecek araçlarla, işçilerle ilgilenmektir ” şeklinde savunma yapmıştır.

DELİLLER:

Suçtan zarar gören kurum Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı vekili marifetiyle duruşmalara iştirak etmiş ve katılma talebinde bulunmuştur.

Ticari ve mali kayıtlar, vergi tekniği raporu, vergi inceleme raporu, vergi suçu raporu ve bilirkişi raporu.

DELİLLER DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Mahkememizce toplatılıp getirtilen deliller ve yapılan yargılama sonucu Akdeniz Vergi Dairesi Müdürlüğünün 490.049.506 Vergi kimlik numaralı mükellefi Cangündüz Uls. Nakl. Paz. Ltd.inin müdür ve ortağı olan şüpheli Ekrem Canpolat ve şirkette faal olarak görev yapan Ekrem Canpolat’ın oğlu Mehmet Canpolat hakkında vergi müfettişi Ümit Ekenler tarafından yapılan inceleme sonucu vergi suçu raporunun düzenlendiği, şüphelilerin mükellef kurum adına 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sahte fatura düzenledikleri, belirtilmiş ise de;

 Dörtyol 2. Asliye Ceza mahkemesinde de Cangündüz Uls. Nakl. Paz. Ltd. Şti için aynı döneme ait (2007-2008-200-2010 yıllarına ) bilirkişi rapor düzenlemiş söz konusu olaya ilişkin ilişkin sunulan 29.12.2014 tarihli bilirkişi raporunda yapılan incelemede Cangündüz Uluslararası Nak. Tur. Taahhüt Ltd. Şti. Nin 2007-2008-2009-2010 yıllarındaki ticari faaliyetlerinin gerçek olduğu, bu faaliyeti sırasında düzenlenmiş olan faturaların tamamının bir mal ve hizmet teslimi olmaksızın düzenlenmiş sahte belgeler olduğuna dair yeteri kadar somut ve hukuken geçerli bilgi ve belgelere ulaşılamadığının belirtildiği, bilirkişinin belirtmiş olduğu dönemlerin mahkememizdeki yargılamaya ilişkin dönemleri de kapsadığı anlaşılmıştır.

Sanıkların üzerine atılı 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan eylemine uyan 213 s.y.nın 359/b-2 maddesi gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmışsa da, özellikle bilirkişi raporu dikkate alındığında yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanıkların beraatine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 1- Sanıklar EKREM CANPOLAT ve MEHMET CANPOLAT üzerine atılı 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan eylemine uyan 213 s.y.nın 359/b-2 maddesi gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmışsa da, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanıkların BERAATINA,

         2- Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

         3- Adli emanetin 2012/1149 sırasında kayıtlı belgelerin karar kesinleştiğinde sahibine İADESİNE,

         4- Sanıklar kendisini avukat aracılığıyla temsil ettirmesi sebebiyle AAÜT gereğince takdir edilen 1800 TL. Maktu vekâlet ücretinin hazineden alınarak sanıklara ödenmesine,

         Yürütülen açık yargılama sonunda; sanıklar müdafisinin yüzüne karşı karar verilip;

         Sanıklar hakkında verilen karar ve içeriğine karşı, yüze karşı verilen kararlarda kararın okunmasından, yoklukta verilen kararlarda ise tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt kâtibine tutanakla tevsik olunacak ve hâkim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt kâtibine beyanda bulunarak Yargıtay nezdinde temyiz isteminde bulunulabileceği, Sanıklar tarafından haklarında verilen kararlarla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükümlerin kesinleşeceği açıklanıp,

         5271 S. CMY. anın 231/1 maddesi uyarınca, 232/6. maddesine uygun hüküm fıkrası tutanağa geçirilerek, hüküm alenen okunup gerekçesi ve ana çizgileri usulen anlatıldı.22/03/2016

Katip  e-imza Hakim e-imza

ÖNEMLİ NOT: İnsanlara Faydalı olması temennisiyle, bu web blog sayfasında yayınlanması ve insanların fayda görmesi amacıyla ilgili kişilerden İZİN alınmıştır. Ekrem ve Mehmet CANPOLAT’a huzurlarınızda TEŞEKKÜRÜ bir borç bilirim. Çok Sağ olsunlar.

Engin ŞAHİN

24/02/2020 tarih Saat. 12.45

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir