Salının Vergi Cezalarının İptal edilmesi için Vergi Mahkemesine Yazılacak Dilekçe Örneği;

Üst Yönetim V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

   DAVACI                                                   :                          

   ADRESİ                                                    :                                                                                                                          

   VERGİ KİMLİK NO                              :   

   DAVALI                                                   : …………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 VERGİ / CEZA             (TARİHİ                : 

İHBARNAMESİNİN   (NUMARASI          :

                                       (TEBLİĞ TARİHİ  : 

                                         (NEVİ                   :    

 VERGİNİN,                   (DÖNEMİ            :                        

                                          (MİKTARI          : 

                                          (NEVİ                   :  VERGİ ZİYAI CEZASI  

 CEZANIN,                      (DÖNEMİ            :               

                                          (MİKTARI           :                              

ÖZEL USULSÜZLÜK  (DÖNEMİ              :            

CEZASININ,                  (DAYANAĞI         : VUK Md.353/1

                                          (MİKTARI            :

I-DAVA KONUSU                 : ……….Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Denetmeni ………… tarafından düzenlenen  ………..  Tarih ve……….Sayılı   Vergi İnceleme Raporunu esas alarak ; Adıma Yukarıda  belirtilen miktarlarda  ……..Vergisi  re’sen salmış, salınan  vergilere   Vergi ziyaı cezası  ve  Özel Usulsüzlük cezası kesmiştir. Yukarıda belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi  ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve talep etmekteyim.

II-DAVANIN  ÖZETİ  VE İTİRAZ NEDENLERİ               :

1-

2-

3

lll – SONUÇ VE İSTEM  :

            Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

-Davanın kabulüne,

       -Salınan vergi ile kesilen cezaların kaldırılmasına,

       -Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının kaldırılmasına,

       -Dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, Karar verilmesini, Saygılarımızla Arz ederim.

Davacı

*Ekler  ( Suret )  :

-Vergi / Ceza İhbarnameleri,

-Rapor  ve  ekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir