Ticaret Şirketleri de Alacaklarını Satabilecekler!

Üst Yönetim

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı uyarınca, finans kesimi dışındaki şirketlerin de tahsili gecikmiş alacaklarını Varlık Yönetim Şirketlerine devredebilmesi sağlanacaktır.

Bankacılık Kanunu md.143 kapsamında, Varlık Yönetim Şirketleri; Bankalar ve TMSF dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilmekte, bu alacakların tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılmasını gerçekleştirebilmekte, alacaklarının tahsili ve alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve bunlara yatırım yapılması ve yine alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek dahil her türlü faaliyeti gerçekleştirebilmektedirler.

Uygulamada Varlık Yönetim Şirketlerin, Bankalardan söz konusu alacakları %95’in üzerinde iskontolarla satın aldığı görülmektedir.

Bu düzenleme, şüpheli alacak niteliğinde olup, ancak hukuken değersiz alacak niteliği taşımadığı için yıllarca şirket bilançolarından çıkarılamayan ve aslında hiç bir şekilde tahsil kabiliyeti olmayan tutarların bilanço dışına çıkarılabilmesine imkan sağlaması boyutuyla anlamlı olacaktır.