Üst Yönetimin ve İşverenlerin Dikkatine!   

Üst Yönetim

Çalışanlarınızın, şirketinizde çalıştığı görünen kişilere Bankaya veya Kamuya ait olan Kurumlarına Maaş Bordrosu Verirken Dikkat Etmelisiniz! Özellikle bankalardan fazla kredi çekmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan edilen tutarlardan farklı tutarlarda maaş beyan edilebilmektedir. İşte bu beyan edilen tutarların bankalar ve birçok kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kuruma bilgi mahiyetinde bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi gereğince,  bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımında tescilli olup olmadıklarını kontrol etme yükümlülüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılacak protokollerle bilgi ve belge istenmesinin yasal alt yapısı oluşturulmuştur.

Mezkur kanun maddelerine dayandırılarak 06.12.2013 tarihinde “ Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” resmi gazetede konu ile ilgili yönetmelik yayımlanmış ardından 10.06.2014 tarihinde de “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

İşverenlerin, meslek mensuplarının ve çalışanların konu ile ilgili dikkat etmesi gereken hususlar kısaca özetleyip, işverenlerin cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamanız amaçlanmıştır.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen kurumlar ile ödenmiş sermayesinin %50 den fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanuna tabi olmayanlarla özel kanunlara personel çalıştıran diğer kamu kurumlarıdır. Mezkur tebliğin 6’ncı maddesinde hangi kurum ve kuruluşun hangi bildirimin yapacağını belirtmiştir. Konuyu Bankalar ve Kamu İdareleri olarak iki ayrı bölüm halinde incelemekte yarar görüyorum.

1 – Bankaların Bilgi Verme Yükümlülükleri

Çalışanlara ait maaş ödemelerini, meslek bilgilerini, işe başlama tarihlerini il bazında kuruma bildirmek zorundadır. Ayrıca tebliğin 5 inci maddesinin 5 inci bendinde ticari kredi niteliğini taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı verilmesinde, bir iş yeri hizmet akdi ile çalışanlardan ücret bordrosu alması halinde ücret bordro bilgileri kurum tarafından sağlanan elektronik alt yapı üzerinden veya manüel olarak kuruma göndermesi zorunludur.

İşle ilgili olsun veya olmasın bankalara verilen ücret bordroları bankalar tarafından Kuruma bildirilmek zorundadırlar.

2 – Kamu İdarelerinin Bilgi Verme Yükümlülükleri

Tebliğin 6 ila 31 inci maddesin bildirim yapması gereken kurum ve kuruluşlar sayılmıştır. Bu kurumların hangi bilgileri vereceğini detaylı bir şekilde anlatılmıştır. İlgililer detaylı bilgilere mezkur yönetmelik ve tebliğden bakılabilir. Bildirimler banka ve kamu idareleri tarafından bir sonraki ayın son gününe kadar kuruma elektronik ortamda gönderilmektedir.

Bilgileri kuruma gönderilmemesi veya geç göndermeleri halinde 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesine göre idari para cezasına muhatap olacaklardır.

 

Sonuç Olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu tüm bankalardan ve neredeyse tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istemekte ve kayıt dışı veya eksik ödenen primleri tespit etmek için gerekli alt yapıyı oluşturmuş durumdadır. Herhangi bir banka veya kamu kurum ve kuruluşuna çalışma hayatı ile ilgili bir belge, bilgi ibraz edildiği vakit mutlak surette bordrodaki rakam bildirilmelidir.    Farklı sebeplerden dolayı bankalara veya kamu kurumlarına beyan edilen tutarlar, aylık hizmet listesindeki tutarlar ile farklılık arz etmesi durumunda işverenler açısından ileride acı ve elem verici cezalara sebebiyet verebilir. Konu hassas olduğu ve önem arz etmektedir. Bu hususlara gerekli dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir.