Vergi Borcunda zaman aşımı!

Üst Yönetim

Tahsil zaman aşımı; Madde 102 – Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.

Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zaman aşımı hükümleri mahfuzdur.

Zaman aşımından sonra mükellefin rıza en yapacağı ödemeler kabul olunur.

Kanun ve tebliğde tahsil zaman aşımı hükümleri bulunmakla birlikte, vergi daireleri tarafından uygulamaya alınan bir konu değildir.

Vergi memurlarının görevi zaman aşımına uğratmamaktır.

Kaldı ki; 6183 sayılı amme alacakları kanununda bu konular detaylı olarak açıklandığı üzere ödeme gücü olan mükelleflerden vergi alacağının tahsili için geniş yetkiler verilmiştir.

Uygulamada vergi dairelerindeki icra memurlarının görevlerini gereği her cari yıl sonlarına doğru az zamanlar kalımında vergi dairelerinin tamamı amme alacağının zaman aşımına uğramaması için gazetelere ilanlar vermekte veya vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus ilan tahtalarına askıya çıkarmaktadırlar.

Manevi tazyik, mükellefin borcuna açıktan para yatırılarak tahsilat yapılmış havası yaratılmaktadır.

6183 sayılı kanunun 102’nci maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.

Kısmi cüzi ödemeler zaman aşımını kesmez!

Üzücü bir durumdur ki: mükelleflerin vergi borcu katlanarak artıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla ödemesini yapmayan vergi mükellefleri listesinde kişi sayısı, bir yıl önceki listeye göre 25 bin artmıştır.

Listedeki büyük artışın nedenini 17 yılda çıkarılan 9 vergi afları ve sistemdeki diğer problemler, kayıt dışı ekonomi, vergi vermeme alışkanlığının artmasa ve bunlara ilave olarak ta yaşanan ekonomik sıkıntılardır.

Vergi afları hem vergi mükelleflerine hem de Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi tahsil kabiliyetine zarar vermektedir.

Ayrıca Mükelleflerin zamanında ödeyemediği vergi borçları için uygulanan gecikme zammı/faizi oranının bir yılda yüzde 78,5 artışla aylık yüzde 1,4’ten yüzde 2,5’e yükselmiştir.

Bu vergi borçlarının takibinde vergi daireleri zamanında gerekli çalışmaları yaparak, mal varlığı bulunanlardan tahsilat yaparken, aciz durumda olanları gözeterek acze (Aciz hali: Madde 75 – Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.) bağlamalı ve zaman aşımı süresince takip etmelidirler.

Zaman aşımı dolduğu zaman terkin cetvelleri düzenlemek suretiyle borcun takibinden vazgeçmeleri gereklidir.

Bana sorulan ve yakınılan şikayetlerden anladığım kadarıyla, tarihe geçip efsane olmuş, vergi borçları bulunmaktadır.

Bu borçları vergi daireleri zaman aşımına uğratmamak için çaba harcamaktadırlar.

6183 sayılı AATUHK ’nun 102. maddesinde amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmeyen alacaklarının zaman aşımına uğrayacağından bahis etmekte ve amir hükümdür.

6183 sayılı AATUHK’nun 103. maddesinde ise ödeme, haciz  tatbiki, cebren tahsil ve takip işlemleri neticesinde yapılan her çeşit tahsilatlar, ödeme emri tebliği, mal beyanı, mal edinme ve mal artışlarının bildirilmesi, sayılan işlemlerden herhangi birinin şahsi kefile veya yabancı kişi ve kurumların mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması, ihtilaflı kamu alacaklarında yargı organlarından bozma kararlarının gelmesi, amme alacağının güvenceye bağlanması, yargı organları tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olması, iki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı kamu idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazılı olarak başvurulması, amme alacağının özel yasalara göre ödemek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması halinde “zaman aşımının kesileceği” ve kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren yeniden çalışmaya başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Vergi mükellefleri af kanunlarına göre vergilerini ödemek üzere taksitlendirme yapmadan önce dikkat etmeleri gereken en önemli husus, Ödeme gücü olmayan vergi mükelleflerin taksitlendirme yapmamaları yararlarına olacaktır.

Çünkü taksitlendirme dilekçelerinin ıslak imza ile imzalanıp vergi dairesine verilmesi halinde 6183 sayılı yasanın 103’ncu maddesinin 11’nci bendine göre  zaman aşımı yeniden başlamaktadır.

Tahsil zaman aşımı, vergiler ve bütün kamu alacakları için geçerli olmak üzere, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmektedir.

Bu kanunun 102. maddesine göre, kamu alacağı, vadesini izleyen yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğramaktadır.

Tahsil zaman aşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu idaresinin söz konusu kamu alacağını tahsil etme yetkisi ortadan kalkmaktadır.

Ancak, yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmektedir.

Vergi aslı zaman aşımına uğradığı takdirde, Fer’i amme alacağı gecikme zamlarının da asla tabi olarak zaman aşımına uğrayacağı tabidir.

Yine amme alacağını düşüren nedenlerden birisi de zaman aşımı olduğuna göre, para cezalarına ait özel yasalardaki zaman aşımı hükümleri saklı kalmak koşuluyla 6183 sayılı kanunun kapsamına giren bütün amme alacakları 102. maddeye göre 5 senelik zaman aşımı hükümlerine tabidir.

Diğer taraftan, zaman aşımı bakımından istisnai hükümler mevcut olmayan özel ceza kanunlarındaki kamu cinsinden para cezalarının TCK 68. md gereğince ve özel yasalarında zaman aşımı hakkındaki istisnai hükümler mevcut olmayan tazminat ve inzibati amaçlı para cezalarının da 6183 sayılı kanunun 102. maddesi hükmü gereğince zaman aşımına tabi tutulması gerekmektedir.

Tahsilatla ilgili kamu idareleri, amme alacağının tahsil edilmesinde zaman aşımını kendiliğinden dikkate almak mecburiyetindedir.

Siz yine de verginizi ödemeye çalışın çünkü tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır.

Ödediğiniz her vergi Devlet olabilmemizdir.