Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,

Üst Yönetim

Yıllık faaliyet raporunun öngörülen süre içerisinde hazırlanmaması ya da zorunlu bilgileri içermemesi durumu ile ilgili olarak öngörülen doğrudan bir cezai sorumluluk bulunmamaktadır.                                                               

Öngörülen süreden sonra hazırlanan raporlar da geçerlidir ancak, raporun geç ya da eksik hazırlanmasından kaynaklanan bir zarar olursa, raporu hazırlamakla yükümlü olanların sorumluluğu gündeme gelebilecektir.

Bu rapor olmadan genel kurulun yapılamayacağına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gerekli bilgilerin raporda yer almaması ya da eksik veya gerçeğe aykırı yer almasından raporu hazırlayan sorumlu olacaktır.

Örneğin, borca batık bir şirketin sermayesinin kaybedildiği raporda belirtilmezse bu durumda bu şirketten alacaklı olanlar zararın tazmini için dava açabileceklerdir.

Anılan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmaması, eksik hazırlanması veya asgari bilgilere yer verilmemesi durumundaki cezai müeyyideler 6335 sayılı Kanun ile yıllık faaliyet raporunun ilan ve yayım zorunluluğu ve dolayısıyla bundan doğan ceza hükmü kaldırılmıştır. 

Buna karşın, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, TTK’nın 210 uncu maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenlerin veya eksik verenlerin ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlerin, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılabileceği unutulmamalıdır.

Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır.

Yıllık faaliyet raporunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) açısından yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmeden hazırlanması gereken zorunlu Raporlardan biridir.

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasında Yetki: 

6102 sayılı TTK’nın 375. Maddesinde yıllık faaliyet raporunun hazırlanması Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Mezkûr Kanunun 514. maddesine göre Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. 

Genel Kurul açısından ise yıl sonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması devredilemez yetkiler arasındadır.                             

Kimler Hazırlamalıdırlar: 

Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin tamamı bu raporu hazırlamakla mükelleftir. 

Şirketler 2018 hesap dönemine ilişkin faaliyetleri için bu raporu hazırlayacaklardır.

Topluluğa ilişkin yıllık faaliyet raporu ise ana şirketin yönetim kurulu tarafından 6102 sayılı TTK’nın 516 ncı maddesine göre düzenlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir