“cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı”

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

T.C.

 İSTANBUL 7. VERGİ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2019/

KARAR NO: 2019/

DAVACI: SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLİ: AV. M.

DAVALI: VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: AV. A

DAVANIN ÖZETİ: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden sahte veya muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı fatura kullandığı görüşüyle 2016 yılı için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1 maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının; hukuka aykırı olduğu, davacının tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, inceleme raporunun somut delillere dayanmayıp varsayıma dayalı olarak düzenlendiği, ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının, adına düzenlenmiş ve yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmiş olan faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduklarının tespit edildiği, bunun üzerine davacı adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1 maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olduğu, belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 7. Vergi Mahkemesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: Dava; davacı adına, vergi inceleme raporuna istinaden 2016 yılına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1 maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının iptali istemiyle açılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1 maddesinde; verilmesi ve alınması izabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için kanunda yazılı miktardan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda anılan madde uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için, öncelikle mal veya hizmet alımında madde metninde sayılan belgelerin verilmediğinin ve alınmadığının belirlenmesi ve belgeleri vermeyen ve almayanların saptandığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin mevcut olması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı hakkında düzenlenen 27.12.2018 tarih ve 2018-A-3121/23 sayılı vergi inceleme raporu ile davacının 2016 takvim yılında katma değer vergisi dâhil toplam 2.639.587,92 TL tutarındaki sahte faturaları kullanıp ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yaptığının tespit edildiğinden bahisle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise de; olayda, yalnızca faturaları düzenleyen mükellefler ile ilgili tespitlerden hareketle ilgili faturaların sahte olduğu iddia edilmiş, ancak söz konusu fatura muhteviyatı hizmetlerin gerçekten alınıp alınmadığı, alınmış ise kimlerden alındığına ilişkin hukuken geçerli somut bir tespitin yapılmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, özel usulsüzlük cezası kesilmesini öngören ve cezanın kesilmesine dair koşulları düzenleyen maddede belirtilen unsurlar uyuşmazlık konusu olayda bir arada gerçekleşmemiş bulunduğundan, idari cezalar için de geçerli olan “cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı” yolundaki genel ceza hukuku ilkesinin varsayım ya da kıyas yoluyla ceza tayinine olanak tanımaması nedeniyle davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu özel usulsüzlük cezasının iptaline, aşağıda dökümü yapılan 158,20 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.512,00 TL vekâlet ücretinin davalı tarafından davacıya ödenmesine, artan posta masrafı avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, bu karara karşı, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 08.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan                                        Üye                                              Üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir