Danıştay Kararı, İnceleme Elemanı Tarafından Ödemelerin Gerçek Olup Olmadığına Yönelik…

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

T.C. DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE

Esas No: 2009/6707

Karar No: 2012/7630

Özet: İnceleme elemanı tarafından ödemelerin gerçek olup olmadığına yönelik herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamış ve herhangi bir eleştiri de getirilmemiş olması karşısında söz konusu faturaların sahte olduğunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak ortaya konulduğunu kabul etmeye olanak bulunmadığı Hakkındadır.

İstemin Özeti: Davacının 2003 yılına ait işlemlerinin incelenmesi sonucu sahte fatura kullandığından bahisle aynı yılın Aralık dönemi için adına re’sen salınan katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarının terkini istemiyle açılan davayı kısmen reddeden, kısmen kabul eden İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 30.4.2009 tarih ve E:2008/594, K:2009/610 sayılı kararının; dilekçelerde ileri sürülen nedenlerle taraflarca bozulması istenilmektedir.

Davacının Cevabının Özeti: Cevap verilmemiştir.

Davalının Cevabının Özeti: Davacı temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi’nin Düşüncesi: Davalı temyiz isteminin reddi, kullanılan faturaların sahte olduğu kesin ve somut olarak tespit edilmediğinden davacı temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: İstem davacı adına re ‘sen salınan katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarının terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul, kısmen reddeden vergi mahkemesi kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulmasına ilişkindir.

Davalı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmemiştir.

Davacı temyiz istemine gelince:

Dosyanın incelenmesinden, akaryakıt alım satımı faaliyetinde bulunan davacı şirketin 2003 yılı defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu düzenlenen 15.1.2008 tarih ve VDENR-2008-1964/1 sayılı vergi inceleme raporuna dayanılarak, ilgili dönemde kullanılan … Petrol İnşaat, Turizm Tc. San. Ltd. Şti.’ne ait faturalar sahte kabul edilerek bu faturalara dayalı vergi indirimlerinin reddi yoluyla adına dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığı anlaşılmaktadır.

Davacıya söz konusu faturaları düzenleyen şirket hakkında düzenlenen 6.7.2007 tarih ve VDENR-2007/1212/1 sayılı vergi tekniği raporunda şirketin 4.10.2002 tarihinde unvan değişikliği ile … Petrol ismini aldığı, …’in (… Petrol) Emniyet Müdürlüğü’nce el konulan defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu … Petrol Ltd. Şti.’nden çok sayıda mal alışının olduğunun tespiti ile, … Petrol Ltd. Şti. ortaklarının … İli, … İlçesinde komisyon karşılığı fatura satarken Jandarma tarafından yakalanması üzerine şirketin 2003 ve 2004 yılı defter ve belgelerinin incelenmesine karar verildiği, şirketin ve ortaklarının bilinen adreslerinde bulunamadıkları, 24.3.2004 tarihinde tasfiyesine karar verildiği, durumun Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, buna rağmen 2005 ve 2006 yıllarında fatura düzenlemeye devam ettiğinin tespit edildiği, tasfiye memuru olarak atanan Mali Müşavir… hakkında kaçakçılığa iştirak suçu nedeniyle meslekten uzaklaştırma cezası verildiği, şirketin istenilmesine rağmen defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediği, beyannamelerini kısmen verdiği, yüksek miktarda katma değer vergisi hasılatı beyan edilmesine rağmen, ödenecek katma değer vergisinin çok az beyan edildiği, tahakkuk eden vergileri ödemediği, alış ve satışlarına ilişkin beyanlarında firma isimlerinin yazılı olmadığı, mal alışlarının yapıldığı firmaların sahteci olduğu, şirketin işçi çalıştırmadığı, akaryakıt sevkiyatı için gerekli olan tankerinin olmadığı, 4.12.2003 tarihinde şirket müdürlüğüne atanan … hakkında sahte fatura düzenlediği yönünde vergi tekniği raporu bulunduğu, şirket adına tarh edilen vergilerin ilanen tebliğ edilmek suretiyle kesinleştiği hususlarının tespiti üzerine adı geçen şirket tarafından düzenlenen faturaların sahte olduğu, dolayısıyla davacı şirket adına düzenlenen faturaların da sahte kabul edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması vergiyi doğuran olay kapsamında sayılmış, 29. maddenin (a) bendinde de mükelleflerin yaptıkları vergi tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin (B) bendinde belirtildiği üzere vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu kuralın bir gereği olarak yükümlülerin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yukarıda sözü edilen 29. maddesinde belirtilen vergi indiriminden yararlanabilmelerinin ön şartı, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması, bir başka anlatımla, yükümlü tarafından vergi indirimine konu teşkil eden mallar için gerçekte katma değer vergisinin ödenmiş olmasıdır.

Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla bir vergi ödenmesi ve bunun sonucu olarak da bir vergi indirimi söz konusu edilemeyeceği cihetle indirime dayanak teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususlarının saptanması anlaşmazlığın çözümü bakımından önem arz etmektedir.

Davacının kullandığı faturaları düzenleyen … Petrol İnşaat, Turizm Tic. San. Ltd. Şti. hakkındaki tespitler bu yükümlünün bazı vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koymaktaysa da davacı hakkında yapılan incelemede davacı şirket yetkilisinin söz konusu faturalar içeriği alışveriş karşılığında ödemelerin çekle yapıldığını ifade etmesine, buna kanıt olarak … Bankası … Şubesine ait toplam 96.765.900.000 TL içeren 7 adet çek fotokopisini ibraz etmesine, bir adet çek fotokopisini ise temin edemediğini ifade etmesine karşın, inceleme elemanı tarafından bu ödemelerin gerçek olup olmadığına yönelik herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamış ve herhangi bir eleştiri de getirilmemiş olması karşısında söz konusu faturaların sahte olduğunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak ortaya konulduğunu kabul etmeye olanak kalmamaktadır.

Bu durumda davacının kullandığı söz konusu faturaların sahte olduğu kabul edilmek suretiyle adına salınan cezalı vergide ve buna karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davalı temyiz isteminin reddine, davacı temyiz isteminin kabulüne, İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 30.04.2009 günlü, E:2008/594, K:2009/610 sayılı kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına, vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, 26.11.2012 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir