Hileli Vergi Suçu, Vergi Tekniği Raporu ve Ceza Davası

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Vergi Tekniği Raporlarının  (VTR)  vergi incelemelerinde veri olarak kullanılması ve bu raporların tarhiyatlarda dayanak olarak kullanılmaktadır.

Tarhiyatın dayanağı olarak da vergi inceleme raporları mesnet olarak ele alınmaktadır.

Vergi inceleme raporları tarhiyatta dayanak olarak hukuken dikkate alınmaktadır.

213 sayılı VUK’nun 35. maddesinin 12.  bent hükmüne göre ihbarnamelerde mutlak surette tarhiyatın dayanağı olan inceleme raporlarının birer suretinin ihbarnameye eklenmesi gereklidir.

Takdir komisyonlarının kararları üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve resen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye iliştirilmesi zorunludur.

Aksi takdirde ihbarname geçerli olmaz.

Başka bir ifade ile tarhiyat dayanaksız olduğu için tarhiyat düşer.

Vergi tekniği raporları bilindiği gibi, vergi incelemeleri arasında düzenlenen raporlar olup, daha çok vergi tekniğini ilgilendiren konularda (zarar indirimi, zarar nakli, yatırım indirimi istisnası vs. teknik konular)  düzenlenmektedir.

Sahte fatura düzenleyen mükellefler nezdinde vergi tekniği raporları düzenlenmektedir.

Düzenlenen bu teknik raporlar içeriğinde kimlerin ve hangi tarihlerde ve hangi tutarda sahte fatura kullandığını gösterir ayrıntılı tablo halinde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika kullandığı belirtilmektedir.

Bu teknik rapor “vergi suçu raporu”  şekline dönüştürülerek gerek kullanıcılar nezdinde ve gerekse düzenleyiciler nezdinde kamu davası açılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

( 213 sayılı VUK md.359, 367. Bu konuda vergi denetim kurulu başkanlığı tarafından oluşturulan ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen  “rapor değerlendirme komisyonu”  görüşü alınarak VUK md.359/a/2-b ve VUK Md. 367 hükümlerine göre Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusu yapılmaktadır.)

VTR kapsamında sahte belge kullanıcılar nezdinde;  kurum, KDV, kurum geçici vergi ve kurum stopaj vergileri yönünden cezalı tarhiyatlar yapılmaktadır.

Bazı vergi daireleri ise, söz konusu teknik raporda yer alan sahte fatura kullanıcılarını telefonla iletişim kurarak ilgili yıl ve dönemlerin KDV beyannamelerinin düzeltilmesini talep etmektedirler.

Form Ba ve Form Bs analizlerinin sonucunda düzenlenen VTR’ler ilgili mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerine iletilmektedir.

Sonuçta,  VTR’de yer alan mükellefler nezdinde vergi incelemeleri başlatılmaktadır.

Sahte fatura düzenleyicileri yönünden ise, vergi kaydı VUK md.160 hükümlerine göre resen kapatılmaktadır

Vergi tekniği raporlarının zaman aşımının bitmesine çok kısa bir zaman kala düzenlenmesi sonucunda bazı mükelleflerin geriye doğru beyannamelerin düzeltilmesi yönünde işlemler yapılmaktadır.

Bir taraftan da yine zaman aşımının bitmesine çok kısa bir zaman kala vergi tekniği raporunda isimleri yer alan mükellefler “KOD 4” diye isimlendirilen özel esaslar listesine alınmaktadır.

Sonuç olarak, zaman aşımının bitmesine çok az bir zaman kala düzenlenen vergi tekniği raporları uyarınca kullanıcı durumunda bulunan mükellefler, kanuna göre bütün vergilerden matrah artırımından bulunmuş olsalar bile yine de kendilerinden   “düzeltme beyannameleri”  istenilmesi önemli mağduriyetlere neden olmaktadır.

 

Yazımı okuduğunuz için teşekkürler faydalı olmasını temenni ederim.

Sorularınız için lütfen arayınız; 0 (532) 266 90 86