İddianameye göre zincirleme suç hükmü olmaması gerekirsen verilen mahkumiyet kararının bozulması hakkındadır.

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Yargıtay 11. Ceza Dairesi                                    

2019/4282 E.

2019/5976 K. 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ: Sahte fatura kullanmak
HÜKÜM: Mahkumiyet

1- Sanıkların “2007 takvim yılında sahte fatura kullanmak” suçunu işlediklerinin iddia ve kabul edildiği olayda; sanık… Dışındaki sanıkların, şirket idaresiyle ilgilenmediklerini, şirket işlerini sanık …’nun yürüttüğünü savunmaları; sanık …’nun da suça konu faturaların gerçek alışveriş karşılığı alınıp kullanıldığını savunması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından;
a) Suça konu faturaları düzenleyen mükellef… Ltd. Şti. hakkında düzenlenmiş vergi inceleme raporlarının ilgili vergi dairesinden getirtilmesi,
b) Aynı mükellef hakkında dava açılıp açılmadığının araştırılması; dava açılmış ise, dosyasının getirtilerek incelenmesi ve bu davayla ilgili belgelerin onaylı örneklerinin çıkartılarak dosya içine konulması,
c) … Ltd. Şti.’in yetkililerinin, CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; kendilerinden, sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak kime verdiklerinin, sanıkları tanıyıp tanımadıklarının ve faturaların verilmesi konusunda sanıkların bir iştirakinin bulunup bulunmadığının sorulması,
d) Suça konu fatura bedelini, … Ltd. Şti. adına bankadan çeken …’ın tanık olarak beyanının tespit edilmesi,
e) Sanıkların şirket işleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlularının araştırılarak belirlenmesi,
f) Gerektiğinde faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi için;
aa) Faturayı düzenleyen şirkete ait mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyelerinin, teslim ve tesellüm belgelerinin, bedelinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun ve kanıtlama yeterliliği olan banka hesaplarının ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgelerin; faturaları kullananlara ait yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığına ilişkin belgelerin getirtilmesi,
bb) Daha sonra, faturaları düzenleyen şirket ile kullanan şirketin ticari defterleri ve belgeleri üzerinde karşılıklı bilirkişi incelemesi yaptırılması,
Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile mahkûmiyet hükümleri kurulması,
2- Kabule göre;
a) İddianame içeriği ve sevk maddelerine göre, sanıklara ek savunma hakkı tanınmadan zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezanın arttırılması suretiyle sanıkların savunma haklarının kısıtlanması,
b) Hükümden sonra 24.11.2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanıkların durumlarının yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafinin temyiz talebi bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’ nin 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 09.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.