Özelge: Bilerek sahte fatura kullanan kişiye ilişkin gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.

V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Özelge: “Özel Gider İndirimine Ait Bildirim” ekinde bilerek sahte fatura kullandığı tespit edilen kişiye ilişkin özel gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.

Sayı:

B.07.0.GEL.0.42/4214-286/31711

Tarih:

29.07.1997

T.C.

MALiYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 29.07.1997

SAYI: B.07,0.GEL.0.42/4214-286/31711

KONU:

…………………

(Devlet Personel Başkanlığı)

İLGİ : ………………… tarih ve ………………… sayılı yazınız.

İlgi ‘de kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız elemanlarından Başkan Yardımcısı ….’ın 1995 takvim yılına ilişkin “Özel Gider İndirimine Ait Bildirim” ekinde bilerek sahte fatura kullandığının tespit edildiği ve bunun üzerine özel gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 34 üncü maddesi 4008 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve 01.01.1985 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, kaçakçılık suçu mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyaına sebebiyet verilmesi olarak tanımlanmış ve maddede 6 bent halinde sayılan fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verildiği hallerde kastın varlığı kabul edilmiştir. Maddenin 2 numaralı bendinde de, “sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak” fiili kaçakçılık suçu olarak hükme bağlanmıştır.

Buna göre, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bunları bilerek kullanmak suretiyle vergi ziyaına neden olunması halinde, tarh edilecek vergi için kaçakçılık cezası kesilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan adına kaçakçılık cezası kesilebilmesi için bu belgenin bilerek kullanıldığına ilişkin bir tespitin yapılmış olması icap etmektedir. Dolayısıyla, sahte vay muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanılmadığı hallerde bu belgeyi kullanan adına kaçakçılık cezası kesilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda, vergi ziyaı nedeniyle belgeyi kullanan adına, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 347/1 veya 348 inci maddeleri uyarınca ağır kusur veya kusur cezasından birinin kesilmesi icap etmektedir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan özel gider indirimi ile ilgili olarak, 18.05.1994 tarih ve 21938 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 176 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin F/1 inci bendinde “Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin özel gider indirimine konu olan harcamalarını, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler kullanmak veya belgelerde tahrifat yapmak suretiyle veya diğer suretlerle yüksek göstermeleri nedeniyle, doğan fark verginin fazla hesaplanmasına neden olunması halinde, bu vergi ilgililerinden cezalı olarak geri alınacaktır.

Bu şekilde doğan vergi farkı, ilgili saymanlıklarca saymanlığın bağlı bulunduğu vergi dairelerine intikal ettirilecek ve vergi daireleri de ücretlilerden ihbarname kuralına göre cezalı olarak tahsil edeceklerdir. Bu vergi cezasından işverenlerin tahakkuk memurları da müteselsilen sorumlu olacaklardır.” denilmiştir.

Bu açıklamalara göre; İlgi ‘de kayıtlı yazınızda adı geçen başkan yardımcısının, özel gider indirimi uygulamasında sahte belge kullanmasından dolayı doğan vergi farkına ilişkin olayın, saymanlığınızca ilgili vergi dairesine intikal ettirilmesi ve ilgili vergi dairesince de ücretli adına ihbarname düzenlenerek, meydana gelen vergi farkının cezalı olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Bakan a.

Daire Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir