Resen yapılan tarhiyatla ilişkili tahakkuk fişi vergi mahkemesinde dava edilebilir mi?

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Vergi mahkemesinin de dahil olduğu idari yargı yerinde kural olarak ve çoğunlukla idari işlemlerin iptali istenebilir.

Bir vergileme işleminde ise idari işlem olarak değerlendirilebilecek en temel işlem tarh işlemidir.

Tahakkuk ise bir idari işlem olmayıp tarh ve tebliğ edilen vergiye karşı dava açıl(a)maması ya da açılan davanın reddi halinde bir aşama olup, tahakkuk fişi, ödenecek aşamaya gelen kamu alacağı için yalnız bir durum tespit aracıdır.

İdari yargı tekniği bağlamında verginin ödenmesi gereken safhaya geldiğini işaret eden tahakkuk fişi vergi mahkemesinde dava konusu edilemez.

Danıştay 7. Dairesinin 2016/788, 2017/1991 sayılı kararında da tahakkuk fişinin vergi yargısına konu edilemeyecek iç işlem mahiyetinde bir vesika olduğu vurgulanmıştır.

Aynı şekilde ihbarnamelerin bizatihi kendisi de haber verme, bilgilendirme aracı olduğundan dava konusu edilemezler.

İhbarnamelerde dava konusu edilebilecek kısım tarh ya da ceza kesme işleminin kendisidir. Bu arada gümrük vergisi uygulamasında ek tahakkuk olarak isimlendirilen işlem aslında tarh işlemidir.

Benzer niteleme hatasını belediye vergileri uygulamasında da görmek mümkündür.