Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçunda Yargılama

V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçunun oluşabilmesi için tanzim edilen sahte faturaların kanunda öngörülen zorunlu bilgileri içermesi gerekir.

Bir evrakın fatura sayılabilmesi için zorunlu olan bilgiler yoksa o evrak sahte fatura düzenleme veya kullanma suçuna konu edilmez.

Bu nedenle, hukuka aykırı bir şekilde düzenlenen faturaların aslı veya onaylı örnekleri mutlaka yargılama dosyasına getirtilerek bilirkişi tarafından incelenerek mahkemeye rapor sunulması gereklidir.

Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçu, failin ya da faillerin çoğunlukla bir veya birden fazla kişiyle ilişkiye girmesine neden olmaktadır.

Soruşturma veya kovuşturma sürecinde fail dışında faturaları kullananlar tespit edilmeli, faturaları failden alıp almadıkları veya ne şekilde aldıkları konusunda ifadelerine başvurulmalıdır.

Sanığın inkarı halinde mutlaka faturalardaki imza ve yazıların sanığa ait olup olmadığı hususunda adli tıp bilirkişi tarafından imza incelemesi yaptırılmalıdır.

Bir takvim yılında birden fazla kere işlenen sahte fatura düzenleme veya kullanma suçu tek bir suç olarak kabul edilir, ancak zincirleme suç (TCK md.43) hükümleri gereği sanığa verilen ceza 1/4 ile 3/4 oranları arasında arttırılır.

Örneğin, 2010 yılı içinde 30 sahte fatura kullanan fail, tek suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Ancak, verilen ceza zincirleme suç hükümleri gereği arttırılır.

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Şikâyet ve Uzlaşma;

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şüpheli – sanık ile suçun mağduru olan kişinin bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır.

Vergi kaçakçılığı suçları uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Vergi suçları, şikayete bağlı suçlar arasında yer almadığından resen soruşturulur.

Şikâyetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

Vergi suçlarında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir