Sahte fatura ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

213 sayılı VUK hükümlerine göre, bir malın veya teslime konu hizmetin bedelinin faturalandırılması yasa gereği zorunludur. Bazı hallerde, satış faturası mal tesliminden önceden de düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin bedeli peşin alınsa bile mal teslimi daha sonraki aylarda teslim edilmesi halinde fatura teslimden önceden de düzenlenebilmektedir. Bazı sektörlerde mala kredi açan çeşitli finans kurumları mal tesliminden önce fatura düzenlenmesini zorunlu kılmaktadırlar. Düzenlenen fatura ve içeriğindeki mala göre finans kuruluşu fatura içeriğine kredi açmaktadır. Finans kuruluşu bu fatura bedelini borçlu muhatap yerine kendisi borçlu adına ödemektedir. Eksik fatura düzenlenmesi veya fiili ücret ödemesinin altında eksik fatura tanzim edilmesi sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kapsamında değerlendirilecektir. Fatura bir anlamda sahiplik belgesidir. Başka bir anlamda ise, fatura satışa veya teslim ve hizmet ifasına konu mal veya hizmetin belgesi niteliğindedir. Fatura, satıcı yönünden satışa konu malın müşteriyi borçlandırıcı ticari bir belgedir. Eğer, hizmet ifası söz konusu ise, hizmetin ifa edildiğinin kanıtlayıcısı bir belgedir.  213 sayılı VUK’nun 229. maddesi hükmüne göre, satılan emtia veya yapılan iş mukabilinde müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Bazı iş kollarında fatura iş yapılmadan önceden de fatura düzenlenebilmektedir. Hatta eskiden olduğu gibi, bazı faturalama işlemleri iş yapıldıktan sonrada fatura arkadan gelmektedir. İhracat ile ilgili faturalarda düzenlenen fatura tarihi ile gümrük beyannamesinin tarihinin uyumlu olması gerekmektedir. Alivre satışlarda fatura önceden düzenlenebilmektedir. Diğer tarafına, konsinye satışlarda ise, mal önceden konsinyatöre yollandığı halde konsinyatör tarafından mal satıldıkça faturalama işlemi bilahare yapılmaktadır. Pazarlama şirketlerinde üretici firmadan mal bayiinin gösterdiği son müşteriye yollanılması sırasında mal teslimi üretici firma tarafından yapıldığı halde fatura bayi tarafından son müşteriye bilahare düzenlenmektedir. Görüldüğü gibi, faturalama işlemleri malın teslimi veya teslimden önceden de yapılabilmektedir. Bir malın bedelinin 1.000 TL olduğunu varsayalım. Bu mal bedelinin örneğin 500 TL’ye faturalandırılması halinde durum ne olacaktır? Burada noksan faturalandırma olmakla beraber bu durumun tespiti halinde faturanın esasen düzenlendiği görülmektedir. Diğer taraftan, faturada tutarın doğru fakat miktarın düşük gösterilmesi halinde miktar x fiyat eşitliğinde aynı toplama erişilmesi halinde, sonuç itibariyle herhangi bir problem yoktur. Bağlı olarak KDV’de de eksiklik söz konusu olamaz. Faturanın noksan düzenlenmesi konusu alıcı ve satıcı arasında bir uyuşmazlık söz konusu ise, bu durumda irsaliyeye müracaat etmek gerekecektir. Sevk irsaliyesinde yer alan adetler ile faturadaki adetlerin aynı olması halinde mesele yoktur. Sevk irsaliyelerinde esasen bedel gösterilmesi zorunlu değildir. Sevk irsaliyelerinde sevke konu malın adedinin gösterilmesi kâfidir. Ticari hayatta, bir faturanın eksik kesilmesinin iki nedeni olabilir. Bunlardan ilki, KDV matrahının azaltılması ve dolayısıyla eksik KDV ödenmesine neden olabilir. Bu durumda, fatura aslına rücu etmek ve irsaliyeye bakmak gerekecektir. Öte yandan, işbu fatura bedelinin bankadan ödenip ödenmemesi ile ilgili cari tutar 8.000,00 TL’nin üzerinde ise, fatura bedelinin bankadan ödenmesi halinde bu faturanın noksan düzenlediğinden söz edilemez. Esasen fatura alıcı ve satıcı arasında bir anlamda sahiplik belgesi ve bir anlamda ise, sözleşme mahiyeti taşımaktadır. Hatta alıcı fatura muhteviyatına veya faturaya aldığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde itiraz etme hakkı saklıdır.