Sanığın faturadaki imzanın kendisine ait olmaması yargıtay kararı

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Sanığın Faturaları Düzenleyenin Ve Belgelerdeki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Söylemesi Halinde, Şahsına Ait Yazı Ve İmza Örneklerinin Temin Edilmesi ve Bilirkişiye Mukayese Ettirilmesi, İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde, Faturaları Kullananların Tanık Olarak Dinlenmesi, Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının, Faturaları Kimden Aldıklarının Ve Sanığın Fatura Alınmasına Katkısının Sorulması, Yine Şirket Muhasebecisinin Tanık Olarak Dinlenerek Sanığı Tanıyıp Tanımadığı ve Şirket Yetkililerinin Kimler Olduğunun Sorulması Gerektiği Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

 1. Ceza Dairesinin 2016/3393 E.,  2019/5184 K.sayılı kararı.
  Katılan kurum vekilinin 04.07.2013 havale tarihli dilekçesi ile sanıklar hakkında verilen hükümlere yönelik temyiz talebinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık … hakkında 2009,2010 ve 2011 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik Cumhuriyet savcısının temyiz istemi yönünden yapılan incelemede;
  1- Sanığın, suç konusu faturaları düzenlemediğini, açık adresini ve kimliğini bilmediği … isimli kişinin diğer sanık … ile birlikte alkollü oldukları bir gün kendilerini … isimli şahısla tanıştırdığını, bu kişilerce işe yerleştirecekleri vaadiyle Ankara’da bir notere götürülerek, kendilerine bir takım belgeler imzalattıklarını savunması ve temyiz dışı diğer sanık …’ün, sanık …’i doğrulayan aynı yöndeki savunmaları nedeniyle; suçun unsurlarının ve maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti için;
  2- Suça konu fatura asılları ve 27.02.2009 ve 10.03.2009 tarihli yoklama fişleri dosya içerisine alınıp, sanığa gösterilerek yazı ve imzaların kendisine ait olup olmadığının sorulması, kendisine ait olmadığını söylemesi halinde; yazı ve imza örnekleri temin edilerek, faturalar ve yoklama fişlerindeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması,
  3- Faturalardaki ve diğer belgelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olmadığının anlaşılması halinde ise;
  a) Faturaları kullanan şirket yetkilileri veya kişilerin, CMK’nin 48. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; kendilerinden, sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak kimden aldıklarının, sanığı tanıyıp tanımadıklarının ve faturaların alınması konusunda sanığın bir iştirakinin bulunup bulunmadığının sorulması,
  b) Şirket adına muhasebe işlemlerini yürüten kişi tespit edilerek, CMK’nin 46/1-c. maddesi uyarınca çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi, fiilen şirketi kimin idare ettiğinin, sanıkları tanıyıp tanımadığının sorulması,
  Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hükümler kurulması,
  3- Kabule göre de;
  a) Adli sicil kaydına göre, tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nin 58. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiğinin dikkate alınmaması,
  b) Hükümden sonra 24/11/2015 tarih ve … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, … sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, … sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 30.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi