Vergi Davası Nasıl Açılır? Vergi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Vergi davalarının koşulları; işlemi tesis eden idari makama, idari işleme, muhataba göre değişiklik göstermektedir.

ÖRNEK OLAY: Gölpazarı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 117 14 06 vergi kimlik numaralı, Kanaatkarlar Mermer Sanayi ve Ticaret A,Ş unvanlı, Yukarı Nardın köyü Gölpazarı/ Bilecik adresinde mermer ocakları Blok mermer üretim işi ile uğraşan bir işletmeyiz.

2019 yılında, 2014 takvim yılına ilişkin KDV yönüyle şirketiniz hakkında vergi incelemesi yapıldı.

İnceleme neticesinde salınan cezalı vergileri vadesinde ödemeyi, uzlaşmayı veya dava açmayı ihmal ettiniz.

Daha sonra 12.12.2019 tarihinde banka hesaplarınızı kontrol ettiğinizde mevduatınızın bir kısmına vergi dairesince haciz uygulanmak sureti ile kesinti yapıldığını öğrendiniz.

Bu hacze karşı dava açmak istiyorsunuz ne yapmalısınız?

Öncelikle haczin iptali istemiyle dava açma süresi haczin öğrenilmesinden itibaren 30 gün olduğundan bu hususu dikkate almalısınız.

Bununla birlikte, dava konusu bu aşamada vergi ve cezalar olmayıp haczin kendisidir.

ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması İstemelidir.

DAVACI: Kanaatkarlar Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ

ADRES: Yukarı Nardın köyü Mermer ocakları Gölpazarı/ Bilecik

KANUNU TEMSİLCİSİ: Şirket Müdürü Metin Sağlam (TC Kimlik No:15.263.747.255)

ADRES: Yukarı Nardın köyü Gölpazarı/ Bilecik

DAVALI: Gölpazarı Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Cumhuriyet Meydanı No.148 Gölpazarı/ Bilecik

DAVANIN KONUSU: Banka Hesaplarımıza Uygulanan Haciz İşlemi

DAVA KONUSU İŞLEMİN ÖĞRENİLME TARİHİ: 12.12.2019

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT:

6183 sayılı Kanun’un 55/1. fıkrasında: “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ olunur.” kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeye göre amme alacağı nedeniyle haciz tatbik edilmeden önce borçluya ödeme emri düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekmektedir. Oysa dava konusu haciz işleminden önce tarafımıza herhangi bir ödeme emri tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle uyuşmazlık konusu haciz işlemi hukuka uygun değildir.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle dava konusu haciz işleminin öncelikle yürütmesinin durdurularak iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini arz ederim. 26.12.2019

Kanaatkarlar Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş adına Kanuni Temsilci

Metin Sağlam

İmza

Ekler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Dava dilekçesi, dava konusu ödeme emri ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
  2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
  3. Dilekçeyi imzalayan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
  4. Bu dava avukatla açılacaksa, baro pullu vekaletnamenin dilekçeye eklenmiş olması gerekmektedir.
  5. Dilekçelerde yürütmenin durdurulması veya duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.
  6. Veznede harç, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya bedeli ödenmelidir.