Vergi inceleme yetkisi olmayan müdür vekilinin yaptığı incelemeyle ceza kesilir mi?

V.U.K. Md. 359 Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

İnceleme yapma yetkisi olmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından gerçekleştirilen incelemeye istinaden tesis edilen işlemin bu nedenle iptaline karar verilmesi gerektiği hakkındadır.

T.C. DANIŞTAY
Yedinci Daire
Esas No: 2016/3964
Karar No: 2018/4846
Vekili Karşı T araf Vekili
İstemin Özeti
Av. …
… Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Av. …
Davacıya ait “…” isimli geminin, harici seferden dahili sefere geçirilmesi esnasında yapılan kontrolde tespit edilen transit motorin, fuel oil ve makine yağma isabet eden özel tüketim vergilerinin düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2011 yılının Mayıs dönemi için tekerrür hükümlerinin de uygulanması suretiyle vergi ziyaı cezası olarak re’sen takdir edilmesine ilişkin işlemleri; davacı şirkete ait geminin harici seferde iken dahili sefere geçirildiği ancak hasarı nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için, bir daha harici sefere çıkmayacak şekilde söküm amacıyla … Gemi Söküm Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satıldığı, harici seferden dahili sefere geçen geminin içerisinde bulunan ve tespiti yapılan transit yakıtın yurt içi piyasaya intikal ettirilmediği, millileştirilmek suretiyle kullanılmadığı, atık bertaraf tesislerine sevk edilerek teslim ve imha edildiği hususlarına ilişkin davacı tarafından ibraz edilen belgelere, davalı idare tarafından aksini ispatlayacak şekilde yakıtın yurt içi piyasaya intikal ettirildiğine ilişkin somut bir tespitin bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden ………..Vergi Mahkemesinin ……………sayılı kararının; yurt dışından alınan transit yakıtın yurt içinde kaldığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Temyiz başvurusu; davacıya ait geminin, harici seferden dahili sefere geçirilmesi esnasında yapılan kontrolde tespit edilen transit motorin, fuel oi ve makine yağına isabet eden özel tüketim vergilerinin düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2011 yılının Mayıs dönemi için tekerrür hükümlerinin de uygulanması suretiyle vergi ziyaı cezalı olarak re’sen takdir edilmesine ilişkin işlemleri istemin özeti bölümünde yazılı gerekçeyle iptal eden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135’inci maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şeklinde vergi incelemesinin; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; transit yakıtlara isabet eden özel tüketim  vergisinin tekerrür hükümleri de uygulanmak suretiyle davacıdan re’sen tarh edilmesi gerektiğine dair düzenlenen 3.12.2013 gün ve R-2013/8 sayılı sınırlı vergi inceleme raporuna istinaden dava konusu cezalı tarhiyat gerçekleştirildiği; dayanak vergi inceleme raporunun vergi dairesi müdür vekili tarafından imzalandığı; dolayısıyla, vergi incelemesinin de müdür vekili tarafından yapıldığı görüldüğünden, yukarıda yer verilen yasa hükmü kapsamında vergi incelemesi yapma yetkisi bulunmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
İnceleme yapma yetkisi olmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından gerçekleştirilen incelemeye istinaden tesis edilen işlemin bu gerekçeyle iptaline karar verilmesi gerekirken, yukarıda yer verilen gerekçeyle iptalinde sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle; temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkemenin kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içi Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 8.11.2019 gününde oy birliği ile karar verildi.

************************************************************************

Sayfalarımda beni Takip eden;

Sayın,

Siz Kişisine,

Bu siteyi ziyaret eden kişi, Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır.

Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir.

Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegâne dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hâkim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.

Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; “enginsahin” ve “enginsahin. info” ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır.

“enginsahin. info”, söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir.

Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.

“enginsahin.info”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir