Vergi Mahkemesi Kararı Kesinleşince Başka Çare Var !

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Vergi muhakemesi sonunda verilmiş bir karar mahkeme, istinaf ve temyiz incelemelerinden geçerek kesinleştikten sonra, kararın yazılı bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde bireysel başvuru yolu ile Anayasa Mahkemesine başvurmak mümkündür. Başvuru, Anayasa Mahkemesi İç tüzüğü ekinde yer alan başvuru formu, süreç ve sebepler açısından doldurulmak suretiyle hazırlanır. Doldurulan form gerekli eklerle birlikte başvuru harcı ödenerek Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmek üzere mahkemeye verilir.

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış

Temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur.

Bu nedenle kural olarak tarhiyata, ödeme emrine ya da vergi hatasına dair iddialar bireysel başvuruda incelenmese de, mülkiyet hakkı ile doğrudan sebep sonuç ilişkisi bulunan itirazlar hakkında inceleme yapılabilir.

Bireysel başvuruda incelenecek başlıca konular adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, bilgiye erişim hakkı, mülkiyet hakkı ihlalleri ile cezalandırma ilkeleri ihlalleri hakkındaki hukuka aykırılıklardır. Bu nedenle bireysel başvuruyu tam anlamıyla olağanüstü itiraz yolu olarak görmek hatalı olacaktır. Ancak Anayasa Mahkemesi, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye gönderebilir. Bu 2577 sayılı Kanun’da yer almayan istisnai bir yargılanmanın yenilenmesi sebebidir.

Yeniden yargılama yapıldığında vergi mahkemesi, ihlal kararında açıklanan ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapar ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir. Ancak bu usul vergi yargılamasında pek rastlanmaz. Bunun nedeni vergi yargısı nedeniyle ortaya çıkan ihlallerin nakdi olarak telafi edilebilir olmasındandır.

Bu nedenle genellikle başvurucunun bir hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi halinde yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığından başvurucu lehine uygun bir tazminata hükmedilir. Bu açıdan başvuruda ihlalin niteliğine göre tazminat istemine yer vermek isabetli olacaktır.