Vergi Ziyaı Cezasında Uzlaşma Yolları Nelerdir?

Vergi cezalarından Kurtulmak ve İdari Çıkış Yolları

Vergi cezanız kesinleştikten sonra Vergi Dairesine gidip vergi ziyaı cezası uzlaşma birimleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Birçok insan böyle bir uygulamadan habersiz olduğu için tebliğ edilen cezayı ödemeyi düşünse de Resmi Gazete ’de de yayımlandığı üzere tüm vergi dairelerinde bu konu için ayrı bir birim oluşturulmuştur.

Eğer konuyu görüştüğünüz vergi memurunun bu konuda yardımı olmayacağını düşünürseniz son çare olarak vergi ziyaı cezası indirim dilekçesi yazarak ceza indirim talebinde bulunabilirsiniz.

Vergi ziyaı vergi dairesinin çeşitli fiiller sonucunda vergi kaybına uğramasına neden olmaktır.

Beyana dayanan vergilerde vergi kaybına neden olanlar ve bu fiile ortak olan diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.


– Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).


– Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.

– Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde tevdi olunması.


– Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefçe keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.


– Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesi.

Aşağıdaki fiiller için vergi kaybı cezası kesilir:
– Mükellefin veya sorumlunun, vergilendirme ile ilgili olarak ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi

– Kişinin gerçeğe aykırı beyanı ile verginin eksik olarak tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine neden olunması durumlarında vergi kaybı söz konusudur. Gecikme Zammı Hesaplanırken;
– Gecikme Faizi ve Pişmanlık zammı ile aynı oranda uygulanır.
– Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.
– Gecikme zammında ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yapılır.

Gecikme Faizi Hesaplanırken;
– Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilerde normal vade tarihinden son tarhiyatın yapılığı tahakkuk tarihine kadar hesaplanır.
– Dava konusu yapılıp da ödenmeyen vergilere normal vade tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar hesaplanır.
– Uzlaşılan vergilerde ise, normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir