Ticari Nakdi Krediler;

Yurt dışı krediler

Döviz Kredisi;

İhracatçı firma için finansal esneklik önemlidir.

Çünkü ihraç edilecek malların üretimi, sevkıyatı ve sigortalanması için mevcut sermaye yetersiz kalabilmektedir.

İhracat öncesi ve sonrası döviz kredisi olanaklarından yararlanarak, likidite sıkıntısı yaşamadan ihracat işlemlerinizi gerçekleştirebilir, aynı zamanda bu tür faaliyetlerinizi genişletebilirsiniz.

Firmanıza tahsis edilen krediyi ise ihracat bedeli ile kolaylıkla geri ödeyebilirsiniz.

Size, bankalardan yapılacak ihracat işlemlerinde kullanılmak üzere, güncel kredi limitleri ve para pozisyonu göz önünde bulundurarak banka üzerinden yapılacak dış ticaret işlemlerinde maksimum 1 yıl vadeye kadar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde döviz kredisi açabilirler.

Üstelik ihracat taahhüdü yerine getirmek kaydı ile vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti uygulanabilir.

Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi bankaların krediler servislerinden temin edilebilir.

İskonto Kredisi;

Banka güncel kredi limitleri ve para pozisyonu göz önünde bulundurarak bankanızın aracı olduğu vadeli dış ticaret işlemlerinde iskonto kredisi açabilir.

Böylece, mal satışı ile tahsilat arasındaki süreyi kısaltarak, müşterilerinize daha uygun ödeme koşulları sunabilir, likidite durumunuzu rahatlatabilir, mal alımlarında daha esnek hareket edebilir ya da beklenmeyen ödemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Üstelik yurt içinde yerleşikseniz vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyetinden de yararlanabilirsiniz.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servislerinden temin edilebilir.

Vadeli Akreditif İskontosu;

İskonto, akreditif koşullarının yerine getirilmesinden, diğer bir ifade ile akreditif koşullarına uygun belgelerin belirlenen vade içerisinde bankanıza ibrazı ve sonrasında amir bankadan vade teyidinin alınmasından itibaren mümkündür.

Bu kredide, hesaplanan iskonto faizi, akreditif komisyon ve masrafları ile varsa vergi düşüldükten sonra kalan net tutar size ödenir.

İskonto faizi, akreditifi açan bankanın kredibilitesine ve akreditif para birimine göre değişebilmektedir.

Amir Banka Avalli/Taahhütü Vadeli Vesaik Mukabili Ödeme İskontosu;

İskonto, lehdarın poliçeli vesaik ibrazı sonrası bunların amir bankaya gönderimi ve geri gelen poliçede amir bankanın avalinin görülmesi ve avalin şifreli swift ile teyit edilmesi sonrası yada poliçesiz evrakın yine amir bankaya gönderimi sonrası amir bankanın şifreli bir swift mesajı ile bankanıza vadede vesaik tutarının ödeneceğine dair “gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız” taahhütte bulunması durumunda mümkündür.

Bu kredide, hesaplanan iskonto faizi, vesaik mukabili işlem komisyon ve masrafları ile varsa vergi tutarı düşüldükten sonra kalan net tutar size ödenir.

İskonto faizi, amir bankanın kredibilitesine ve vesaik para birimine göre değişebilmektedir.

Ticari İşletme İhtiyaç Kredileri;

Bankanın likiditesi ve para piyasalarındaki gelişmeler göz önüne alınarak kullandırılan kredilerdir. Kredinin tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına ve teminat kalitesine ve firmanızın kredibilitesine göre saptanır ve kredinin süresi boyunca değişmez.

Bu kredi ile kısa vadeli finansman ihtiyacınızı karşılayarak likit dengenize yardımcı olabilir, ihraç edilecek malların üretimi, sevkıyatı ve sigortalanması için ihtiyaç duyulan nakdi sağlayabilirsiniz.

Taksitli ya da taksitsiz olabilir.

Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi bankaların krediler servislerinden temin edilebilir.

Sevk Sonrası Akreditif Teminatlı TL Ticari İşletme İhtiyaç Kredisi;

Vadeli ya da peşin akreditif işlemlerinde kullandırılan bu kredide evrakların banka akreditif şartlarına uygun şekilde gönderimi sonrası kullandırılması mümkündür.

İpotek Teminatlı TL Ticari İşletme İhtiyaç Kredisi;

Güncel ticari faaliyetlerinizde ihtiyaç duyulan nakdin sağlanmasında kredibilitesi iyi olan müşterilerimize ipotek ana teminatı karşılığı kredi kullandırılması mümkündür.

TİCARİ GAYRİ NAKDİ KREDİLER;

Teminat Mektubu;

Banka= Güven bu ilke bankacılığın bir numaralı kuralıdır.

Beşeri münasebetlerde olduğu gibi ticari münasebetlerde de güven çok önemlidir.

Bu nedenle ticari faaliyetlerde karşılıklı güven güven tesisinin sağlanabilmesi için üçüncü bir taraf olarak bankalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada iş yaptıran kuruluşların (muhatap) iş yaptırdıkları kişi ya da kuruluşlarla (lehdar) aralarında yapılmış olan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, doğacak olan zararın karşılanması bankalar tarafından teminat mektubu verilmek güvence altına alınabilmektedir.

Başka bir ifadeyle bankalar muhataplara (resmi kurum ve kuruluşlara ya da diğer gerçek ve tüzel kişilere) hitaben, belirli bir işin, taahhüdün yada teslimin belirlenen şartlar ve süreler uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse lehdarın (yerine getirecek olan taahhüdü teslim ve işi üstlenen tarafın) ödemesi gereken tutarın kayıtsız şartsız ödeneceğini garanti ederler.

Banka ağırlıklı olarak dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulan teminat mektuplarını uygun koşullarda müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.

Teminat mektupları talebe göre TL ya da Yabancı Para olarak düzenlenebilir.

Vadeleri süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir.

Banka tarafından akreditiflere dayalı olarak düzenlenen teminat mektupları genel olarak Irrevocable(gayrikabili rucü), Unconditional(kayıtsız/şartsız) ve Extendable(muhatap talebiyle temdit edilebilir) özellikte düzenlenmekte muhabir banka masrafı ayrıca lehdardan talep edilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi bankaların krediler servislerinden temin edilebilir.

Geçici Teminat Mektubu;

Bu tür teminat mektupları ihalelere katılmak üzere düzenlenmektedir.

Geçici teminat mektubu ile bankalar, ihaleyi kazanan lehdarın, ihale koşulları çerçevesinde muhatap ile sözleşme imzalamaması halinde, muhataba belirli bir ödeme yapmayı kayıtsız/şartsız taahhüt etmektedirler.

Avans Teminat Mektubu;

Bu mektup ile banka lehdarın üstlendiği işi sözleşme koşullarına uygun bir şekilde yerine getirmemesi halinde, muhatap tarafından daha önce lehdara verilmiş olan avansın, muhataba geri ödeneceğini kayıtsız/şartsız taahhüt etmektedir.

Kesin (Performans) Teminat Mektubu:

Bu mektup ile banka, muhataba karşı, lehdarın teminat mektubunda belirtilen taahhütlerini ilgili sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getireceğini kayıtsız/şartsız garanti eder.

Serbest Teminat Mektupları:

Bu mektup ile banka muhataba karşı lehdarın teminat mektubunda belirtilen yukarıda sayılan haller dışındaki mektup üzerinde belirtilecek taahhüdünü yerine getireceğini kayıtsız/şartsız garanti eder.

Akreditif;

Banka muhabir ağında yer alan ülkelerden ya da yurt içinden vadeli yada peşin mal temininde müşterilerimizin talebi doğrultusunda uygun koşullarla akreditif kredisi açılabilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi bankaların krediler servislerinden temin edilebilir.

Akreditif Teyit Kredisi (Silent Confirmation);

Vadeli ya da vadesiz bankanın aracı olduğu teyitsiz akreditiflerinizin ödemesini amir bankanın bankanıza mevcut kredibilitesi ve limitleri dahilinde bankanızdan alacağınız teyit kredisi ile garanti altına alabilirsiniz.

Fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi bankaların krediler servislerinden temin edilebilir.

Vadeli Akreditif İskonto Taahhüt Kredisi;

Bankanızın aracı olduğu vadeli teyitsiz akreditiflerinizin iskonto edilerek ödenmesini amir bankanın diğer bankada mevcut kredibilitesi ve limitleri dahilinde bankanızdan alacağınız taahhüt kredisi ile garanti altına alabilirsiniz.

Vesaik Mukabili İthalat Kabul/Aval Kredisi;

Bankanız aracılığı ile ithal edilen vesaik mukabili mal alışanlarınızı vadeli ödemelerinde talep edilen aval işlemini uygun koşullarla sağlayabilmektedir.

Referans Mektubu;

Genellikle ihalelere katılabilmek için talep edilen referans mektupları bankamız tarafından TL veya yabancı para cinsinden düzenlenebilmektedir.

BİREYSEL NAKDİ KREDİLER;

Tüketici Kredisi;

Bireysel müşterilerimize uygun koşullarla taleplerine istinaden ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bireysel ihtiyaçlarının temininde kullanılmak üzere TL olarak tahsis edilebilmektedir. (konut kredisi hariç)

BİREYSEL GAYRİ NAKDİ KREDİLER;

Kesin Teminat Mektubu;

Ağırlıklı olarak bireysel yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de araç kullanımı için zorunlu olan mavi karnenin Türkiye Turing Otomotiv Kurumundan temin edilebilmesi için ihtiyaç duyulan kesin teminat mektubu uygun koşullarla müşterilerine sunulmuştur.

Teminat koşulları, fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.

Kredi ihtiyaçlarınız, hem bireysel, hem de şirketiniz için kredi almak istiyorsanız ve kurallara tam olarak hakim değilseniz, bu konuda size aracılık eden şirketlerle iletişime geçerek, destek almak, çok daha akıllıca bir hareket olacaktır.

Bu sayede, kredi reddi, kural ihlali gibi sıkıntılar ile karşılaşmamış olursunuz.